Istunnelen i Klimapark 2469

Istunnelen i Klimapark 2469

Klimaparken god reiskap mot klimautfordringane

3 millionar til Klimapark 2469

Fylkesutvalet støttar Klimapark 2469 med 1 million i utviklings-tilskot med intensjon om å gjeva to millionar til i dei neste to åra. Ein stor styrke i det vidare arbeidet med gransking og formidling av klimakunnskap i åra framover.

Fylkespolitikerne var svært positive til å gje Klimapark 2469 ein best moglg start. Satsinga er eit eneståande høve til å vera med å auke kunnskap og forståing av dei store klimautfordringane vi står framfor. Totalt har klimaparken eit budsjett på 3 450 000 for 2011. I tillegg til tilskot frå fylkeskommunen er det løyvd 1 million frå Stortinget, Statens Naturoppsyn går inn med 450 000 og det blir arbeidd med å hente inn midlar frå andre aktørar. Politikarane sakna at kommunane i regionen ikkje er med. 

 

Tips ein ven Skriv ut