Ansattoversikt


01 Lom kommune

Ansatte i avdelingen 01 Lom kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 73 00
61 21 73 00

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

Orgnr.: 959377677

  • Kommunenr. 0514
  • Fylke: Oppland
  • Areal: 1969 km2
    • Land: 1900 km2
    • Vatn: 69 km2
  • folketal: 2331(pr. 01.01.2018)
Lom Kommune

Barnehagen i Lom

Ansatte i avdelingen Barnehagen i Lom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar barnehagane i Lom 404 48 551
Ragnhild Vestad
Styrar Garmo barnehage 976 21 643

Barnehagen i Lom - Garmo barnehage

Ansatte i avdelingen Garmo barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
976 21 643
Telefonliste Garmo barnehage
Avdeling Telefon
Biblioteket 901 36 178
Høgkøylln 400 20 319
Lågkøylln 918 18 655
Ron 481 65 533

 

Barne- og ungdomsarbeidar
Barnehagelærar
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Barne og ungdomsarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Steinerskulepedagog
Barnehagelærar
Barnepleiar
Barne- og ungdomsarbeidar
Assistent
Barne- og ungdomsarbeidar
Styrar Garmo barnehage 976 21 643
Pedagogisk leiar 996 03 676

Barnehagen i Lom - Loar barnehage

Ansatte i avdelingen Loar barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling
Pedagogisk leiar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barnehagelærar
Pedagogisk leiar
Barnepleiar
Pedagogisk leiar
Barne- og ungdomsarbeidar
Omsorgsarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barnehagelærar
404 48 551

 

Telefonliste Loar barnehage
Avdeling Telefon
Skinntyta 481 65 532
Molta 902 85 448
Blåbæra 902 46 780
Tytingen 481 65 531
Kreklingen 481 65 530

 

Barne- og undgomsarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Barnepleiar
Barnehagelærar
Barnepleiar
Assistent
Pedagogisk leiar 952 69 907
Loar barnehage

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-konsulent 957 66 159
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Leiar Lom friviljugsentral 996 93 847
Branninspektør 61 21 70 00 959 89 948
80 03 32 10

Telefontid: 08:00 - 15:30 kvardagar

Sekretariatet for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdal 469 11 018

Sekretariatet for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdal
Sognefjellsvegen 6
2686 Lom

skng.no

Feiar 959 89 942
Leiar Dei Gode Hjelparane 920 22 825
Feilmelding vatn og avlaup, Brøyting/strøing av veg 971 53 580

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef helse og velferd 909 47 300
Bjørn Bakke
Helsesyster 976 67 746
Fastlege 948 89 603
Merete Byre-Haakensen
Legesekretær 61 21 72 00
Ergoterapeut 911 63 718
Flyktningetenesta 469 17 471
Psykisk helsearbeidar 959 82 596
Psykisk helsearbeidar 480 27 261
Sekretær Lom helsesenter
Flyktningkonsulent 915 46 906
Leiande helsesyster 976 67 747
Fysioterapeut 481 65 520 481 65 521
Inspektør, voksenopplæringa - flyktningkonsulent 476 07 091
Kommunelege 1 61 21 72 00 450 38 070
Fysioterapeut 481 65 520 481 65 521
Psykisk helsearbeidar 408 20 514
Jordmor 900 24 427
Psykisk helsearbeidar
Leiande fysioterapeut 481 65 520
Kommunelege
Leiar Psykisk helseteneste Lom og skjåk 481 49 062
Legesekretær

Kommunestyret 2015-2019

Ansatte i avdelingen Kommunestyret 2015-2019
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet
Bygdalista - Varamedlem
Senterpartiet - Varamedlem
Senterpartiet
Senterpartiet - Varamedlem
Lom Arbeiderparti - Varamedlem
Bygdalista
Bygdalista - Varamedlem
Lom Arbeiderparti - varamedlem
Lomslista - Varamedlem
Lom Arbeiderparti - Varamedlem
Lomslista - Varamedlem
Senterpartiet - Varamedlem
Lom Arbeiderparti - Varamedlem
Lom Arbeiderparti - Varamedlem
Lomslista
Lom Arbeiderparti
Senterpartiet - Ordførar 901 12 400
Bjarne Eiolf Holø
Bygdalista - Varamedlem
Bygdalista - Varamedlem
Senterpartiet - Varamedlem
Bygdalista - Varamedlem
Senterpartiet
Bygdalista
Senterpartiet
Lom Arbeiderparti - Varamedlem
Lom Arbeiderparti - Varaordførar
Senterpartiet - Varamedlem
Lomslista - Varamedlem
Lom Arbeiderparti
Lom Arbeiderparti
Senterpartiet
Senterpartiet - Varamedlem
Senterpartiet - Varamedlem
Lomslista - Varamedlem
Lomslista
Senterpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Lomslista - Varamedlem
Senterpartiet - Varamedlem
Lom Arbeiderparti - Varamedlem
Bygdalista - Varamedlem
Bygdalista

Loar skule

Ansatte i avdelingen Loar skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 948 05 749
Loar skule
Loar skule 908 93 318
Loar skule
Loar skule
Loar skule 908 47 629
Adjunkt 995 36 896
Loar skule 948 41 040
Loar skule
Fagarbeidar 997 12 939
Adjunkt
Loar skule 948 50 769
Rektor Loar skule 481 57 063
Loar skule 479 01 607
Loar skule 948 27 921 996 40 816
Adjunkt m/tilleggsutd. 948 25 388
Adjunkt 948 63 269 996 42 653
Loar skule 948 39 649 957 74 039
Adjunkt 948 44 685
Rektor Lom musikk- og kulturskule, inspektør Loar skule 404 48 548
Loar skule 908 93 345 957 04 257
Loar skule 948 27 921 943 44 239
Loar skule 941 08 440 908 70 417
Loar skule 482 64 169
Loar skule
Loar skule 948 45 359 958 08 596
Loar skule 908 96 205
Kontor/ Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule/Loar skule 908 92 149

Lom kyrkjekontor

Ansatte i avdelingen Lom kyrkjekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sokneprest 906 55 838
Kyrkjelydssekretær 481 65 528
Trusopplærar 481 65 529
Kyrkjeverje 481 65 527

Lom ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Lom ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar, Lom ungdomsskule 990 41 325
Lærar, vaksenopplæringa 971 86 521
Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule 971 52 096
Lærar, Lom ungdomsskule 450 50 065
Lærar, Lom ungdomsskule 902 61 510
Lærar, Lom ungdomsskule 932 22 727
Lærar, vaksenopplæringa
Lærar, Lom ungdomsskule 481 51 422
Lærar, Lom ungdomsskule 917 31 052
Lærar, vaksenopplæringa
Rektor Lom ungdomsskule 915 71 675
Lærar, Lom ungdomsskule 928 84 038
Inspektør, voksenopplæringa - flyktningkonsulent 476 07 091
Lærar, Lom ungdomsskule 920 34 230
Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule
Lærar Grunnskuleopplæring for vaksne
Undervisningsinspektør/rådgjevar Lom ungdomsskule 456 35 191
Lærar, Lom ungdomsskule 456 34 135
Lærar, Lom ungdomsskule
Lærar, Lom ungdomsskule 902 17 336
908 92 149
Kontor/ Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule/Loar skule 908 92 149
Lærar, Lom ungdomsskule 905 40 150

Miljø, teknisk, næring

Ansatte i avdelingen Miljø, teknisk, næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 975 22 977
Åshild Myhre Amundsen
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Konsulent jordbruk 905 75 253
Vaktmeister 482 52 031
Teknisk sjef 993 96 529
Reinhaldar
Leiande reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Ingeniør 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellvegen 6.

Reinhaldar
Fagleiar kommunalteknikk
Vaktmester
Vaktmester
Planleggjar 473 33 678
Reinhaldar
Byggesakshandsamar 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6

Fagkonsulent 917 32 976
Vaktmester
Plan- og miljøvernrådgjevar 474 63 218
Avdelingsingeniør
Reinhaldar
Reinhaldar

Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Heimesjukepleia 

Vakttelefon

 

975 06 860

Heimesjukepleia

975 06 820

Heimesjukepleia

975 06 801

Heimesjukepleia

975 06 771

Heimesjukepleia

474 68 638

Heimesjukepleia

902 10 412

Heimesjukepleia, heimehjelp

900 32 840

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 49 620

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 65 523

Demenskoordinator

902 41 479

Dagsenter heimebuande

481 65 524

Kreftkontakt Lom kommune

901 06 933

Koordinator

kvardagsrehabilitering

 

948 13 046

Avdeling 2 (pasienttelefon)

902 29 775

Avdeling 4 (pasienttelefon)

909 13 196

Sjukepleiar institusjon

405 23 333

Sjukepleiar vakttelefon

488 96 477

Fredly

970 73 614

Kjøken

907 20 183

Aktivitør

476 11 557

Krokamyre

 

 

917 27 430

Krokamyre

 

 

911 95 874

Krokamyre Vakttelefon

 

 

959 20 003

Kroken

 

 

474 82 667

Kroken Vakttelefon

 

 

474 88 986

avd.leiarar (ikkje i bruk kvar dag)

474 66 830

treningsleiligheit

 

474 84 124

Arbeidssenteret Eggjalia

 

 

948 38 925

948 89 603
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Miljøarbeidar, HTV fagforbundet 472 36 315
Fagarbeidar
Sjukepleiar
Leiar miljøarbeidartenesta 474 53 241
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Vernepleiar
Sjukepleiar
905 62 291
Eggjalia arbeidssenter 948 38 925
Sjukepleiar
Vernepleiar
Heimetenesta 975 06 860
Sjukepleiar
Merkantilt personell 481 65 526
Leiar heimebasert omsorg
Merkantilt personale 481 65 525
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Fagarbeidar
Koordinator 948 13 046
Aktivitør
Spesialsjukepleiar, demenskoordinator 902 41 479

demenskoodinator@lom.kommune.no

Leiar omsorgsteneste 404 37 941
Kjøkensjef Lom helseheim 907 20 183
Sjukepleiar
Hovudtillitsvald NSF
Pleie- og omsorgssjef 941 53 793
Oda Evy Øyen

Servicetorg, informasjon, kultur

Ansatte i avdelingen Servicetorg, informasjon, kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgjevar kultur og idrett - leiar servicetorget 934 29 318
Trond Byre-Haakensen
Bibliotekar
Merete Byrøygard
Bibliotekar
Are Flaten
477 11 809

Bloggen vår: Tre vise kvinner

Leiar Lom folkebibliotek
Rita Mundal
Informasjonskonsulent 958 36 826
Ola Ø Rossehaug
Leiar Ungdomsklubben i Lom 915 17 805
Konsulent servicetorg/politisk sekretær 61 21 73 00
Konsulent servicetorget
Sals- og driftsansvarleg - Utgard 465 05 428

Utgard fleirbrukshus
Bergomsvegen 41
2686 Lom

Vakttelefon Utgard: 468 57 889 

Staben

Ansatte i avdelingen Staben
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonssjef 971 61 865
Ola Helstad
Rådgjevar oppvekst 976 67 744

Støttefunksjonen

Ansatte i avdelingen Støttefunksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-konsulent 957 66 159
Fagleiar økonomi/lønn 481 65 539
Ingunn Hanne Eide
IT-medarbeidar 971 71 187
Rådgjevar personal 481 65 537
Leiar støttefunksjonen 489 90 700
Egil Haug
24 13 28 28 400 00 937
Konsulent økonomi 481 65 535
Britt Helen Skoglund
Konsulent økonomi 481 65 536
Konsulent løn 481 65 538
Rådgjevar, personvernombod 481 65 534