Lom kommunestyre gjorde i sak 6/2018 vedtak om godkjenning av privat detaljreguleringsplan for Murgarden. Planen opnar for bustader i 2. etasje på næringsbygget.


Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!


Grunna internt arrangement, held NAV Lom og Skjåk stengt for publikum i opningstida kl. 12.00 - 14.00 onsdag 14. februar 2018.


Lom kommune har behov for utviklingsorienterte og dyktige lærlingar med vilje og evne til å arbeide mot kommunen sine felles mål og satsingsområde.  


Det er oppretta eit fond som følgje av Tessereguleringa. Vedtekter for bruk av fondet vart nyleg vedtatt, og dermed er det mogleg å søkje om tilskot i 2018.


Lom vilt- og innlandsfiskenemnd set fram forslag om reduksjon av minstearealet for hjort frå 3.000 til 2.000 dekar.


Telenor skal bygge ut fiber i Bøverdalen, og no nærmar det seg endeleg.

Det blir snart eit informasjonsmøte, men det blir ikkje den 15. februar som tidlegare annonsert (på grunn av sjukdom). Ny dato kjem så snart det blir bestemt.  


Det skal innførast nytt pasientjournalsystem på alle legekontor og helsestasjonar i kommunane i Nord-Gudbrandsdal. Dette medfører reduserte opningstider i ei overgangsfase: 


Frå og med mars 2018 blir det lagt til rette for å levera plastavfall i eigne sekkar til miljøstasjonen!


Alle saker