Kvart år tilbyr Røde Kors fleire spennende ferieopphald for barn og familiar. Ferie for alle arrangerast i skuleferiane og ofte på eit Røde Kors-senter. Ferien blir leia og tilrettelagt av friviljuge frå Røde Kors.

Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september. 

Dette på grunn av fare for skog, gras- og lyngbrannar.


Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrerte hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du hjå mattilsynet.no.
Lom vilt- og innlandsfiskenemnd vedtok 14.03.2018 Ny forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lom kommuneHovudendringa i den nye forskrifta er at minstearealet for hjort er sett ned frå 3.000 dekar til 2.000 dekar. Dette vil i gjennomsnitt gje grunnlag for 50 % auke i fellingskvoten for hjort.


Les om fiberutbygging, frukostmøte, grønn framtid, ID-kontroll, gardsgründer og mykje anna i årets andre nyheitsbrev. Klikk på lenka for å kome til nyheitsbrevet. 


Liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2018 er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sitt servicetorg, Midtgard. Lista ligg og på heimesida til kommunen. Eigedomsskattelista vil liggje ute til offentleg ettersyn i 3 veker frå 28.02.2018. Eigedomar det er gjort taksering på i 2018, har klagerett. Klage må sendast skriftleg, innan 2. mai 2018.Informasjon om ny takst er sendt dei dette gjeld. 


Lom kommunestyre gjorde i sak 6/2018 vedtak om godkjenning av privat detaljreguleringsplan for Murgarden. Planen opnar for bustader i 2. etasje på næringsbygget.


Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!


Alle saker