Frist for å søkje spelemidlar til idrettsanlegg og område for idrett og fysisk aktivitet er 1. november! 


Dialogkonferanse kl 09.00Ordinært kommunestyremøte kl. 15.15


NVE vil med dette informere om oppstart av anleggsarbeid ved Ulstad, Lom. NVE sikrar Ulstad bustadfelt mot skred i samarbeid med Lom kommune.
Det blir open brannstasjon laurdag 22. september i Lom og Skjåk
«E æ aktiv Æ du» er eit aktivitetstilbod for ungar i Nord- Gudbrandsdalen med spesielle behov, som fell utanfor organisert aktivitet, eller som ønskjer ei positiv oppleving i eit fellesskap. Vi ønskjer foreldre/føresette og søsken velkomne, og evt andre ledsagarar. 


Lom kommune er ei av fire pilotkommuner som skal teste ut nytt fagadministrativt system med bruk av mobilapp både for tenestemottakar og tenesteytar i tilrettelagte tenester.

Lom kommune vil minne om at bandtvang for hund gjeld frå 1. april til 1. oktober:Eigar eller innehavar av hund i Lom kommune skal halde hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå og med 1. april til og med 1. oktober i dei område der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.
No er tida for vedfyring og peisknitring rett rundt hjørna. Har du vinterveden klar? Dersom du ikkje har den veden du treng, har du no moglegheita til å sikra deg den til ein fin pris! Lom arbeidssenter har salg på veden sin, og tennrullar!
Formålet med SMIL-ordninga er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap, samt å redusere forureininga frå jordbruket, utover det som er forventa gjennom vanleg landbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.


Alle saker