Torsdag startar årets Diktardagar. No kan du vere med på filmframsyningar, boklansering, pubkveld, seminar, konsertar bokbad og mykje meir!


Ynskjer du å levere dine tenester til det offentlege, men kvir deg for å levere anbod? Du er ikkje aleine!

Den fyrste næringspuben denne hausten vil gi deg betre innsikt i regelverket for offentlege innkjøp, samt konkrete råd for korleis bedrifta di kan forbetre stillinga i ei anbodskonkurranse.


Vegetasjon som hindrar sikten kan føre til farlige situasjonar i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eigedomane sine – av omsyn til eigen og andre sin tryggleik.
Frå og med i dag, fredag 10. august, er totalforbodet mot å gjere opp eld og open brenning oppheva i Vågå, Lom og Skjåk.


Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité : Landbruket må høyne brannberedskapenSituasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.


Fredag 10.aug. 2018 er NAV Lom og Skjåk stengt.Ved behov: Ring 55 55 33 33. 


Ordførar inviterar saman med landbrukskontoret og faglaga til informasjon og dugnadsmøte med gardbrukarane tysdag 31.07 kl 10.00 på kommunestyresalen. Norsk Landbruksrådgjeving, Eidefoss og Banken vil også vere tilstade. Formålet med møte vert å informere om dei ulike støtte og tiltaksordningane. I tillegg ynskjer vi å sette fokus på kva vi saman i god gammaldags dugnadsånd kan gjera for å få produsert og berga mest mogleg grovfor. Håpar så mange som råd tek seg tid til å koma, sjølv om det er travelt både med vatning og slått.Pressemelding i Fjuken  


Den langvarige tørkeperioda og varmt vêr har ført til at mange bønder opplever ei krevjande situasjon med fôrmangel. Situasjonen er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kome med nokre presiseringar til korleis regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskott skal praktiserast i år. Det er også sett i verk mange tiltak som skal hjelpe bønder som er ramma av tørken.


Alle saker