Gira til å vere med på Lomsfest 2018? Har du høyrt om dei nye personvernreglane, eller vil du lære meir? Veit du kva som skjer i Lom framover? Sjekk ut nyheitsbrevet frå 4. mai 2018!


Søknad- og oppseiingsfrist 1.mai. Har du plass og skal halde fram gjer du ingenting. Treng du plass, søkjer du. Skal du slutte, må du seie opp.
Søknadsskjemaet til kulturskulen har vore ute av funksjon ei tid. No er nytt skjema oppe og går. Søknader som er sende før 26.april kl. 10 er ikkje registrerte.
Kommunestyret i Lom har i sak 19/2018 gjort vedtak om godkjenning av «Detaljreguleringsplan for Brubakken».Kvart år tilbyr Røde Kors fleire spennende ferieopphald for barn og familiar. Ferie for alle arrangerast i skuleferiane og ofte på eit Røde Kors-senter. Ferien blir leia og tilrettelagt av friviljuge frå Røde Kors.

Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september. 

Dette på grunn av fare for skog, gras- og lyngbrannar.


Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrerte hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du hjå mattilsynet.no.
Lom vilt- og innlandsfiskenemnd vedtok 14.03.2018 Ny forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lom kommuneHovudendringa i den nye forskrifta er at minstearealet for hjort er sett ned frå 3.000 dekar til 2.000 dekar. Dette vil i gjennomsnitt gje grunnlag for 50 % auke i fellingskvoten for hjort.


Alle saker