Høyringar og kunngjeringar

Lom kommunestyre gjorde i sak 6/2018 vedtak om godkjenning av privat detaljreguleringsplan for Murgarden. Planen opnar for bustader i 2. etasje på næringsbygget.

Det er oppretta eit fond som følgje av Tessereguleringa. Vedtekter for bruk av fondet vart nyleg vedtatt, og dermed er det mogleg å søkje om tilskot i 2018.

Lom vilt- og innlandsfiskenemnd set fram forslag om reduksjon av minstearealet for hjort frå 3.000 til 2.000 dekar.

Det skal innførast nytt pasientjournalsystem på alle legekontor og helsestasjonar i kommunane i Nord-Gudbrandsdal. Dette medfører reduserte opningstider i ei overgangsfase: 

Frå og med mars 2018 blir det lagt til rette for å levera plastavfall i eigne sekkar til miljøstasjonen!

Lom Helseheim

Tenesteområde for pleie og omsorg treng hjelp i sommar!  Vi treng ferievikarar til ulike avdelingar:

eFakturakampanjejpg

Svaret er enkelt!

Vel eFaktura og/eller Avtalegiro på til dømes kommunale avgifter, SFO og barnehage og få full kontroll over rekningane dine

Miljødirektoratet har opna for ein ny tilskottsordning som m.a. omfattar gjerding i prioriterte kulturlandskapsområde. Bøverdalen er eit av bortimot 300 område i Norge som er registrert som eit slikt prioritert eller også omtalt som nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde.

Detaljreguleringsplan for Brubakken ligg no ute for offentleg ettersyn, med frist for innending av merknadar sett til 26. februar 2018.