Høyringar og kunngjeringar

Stiftina G-KULTUR logo

Stiftinga G-Kultur har søknadsfrist 1. februar for stønad til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen. Retningslinjer og søknadsskjema finn ein på nettsida til G-Kultur, www.g-kultur.no. Søknader blir behandla på styremøtet i G-Kultur 15. februar.

Barnehagen

Søknad om plass i barnehagane i Lom kommune frå 20.august 2018 for barnehageåret 2018/2019:

Telefon

Pasient- og brukarombudet i Hedmark og Oppland kan hjelpa med spørsmål knytt til helsetenester, og kan gje råd og rettleiing når det gjeld rettigheitane du har som pasient.

Felles kommunedelplan for klima og energi for Skjåk, Lom og Vågå kommunar - offentleg ettersyn av planprogram