Framside/Tenester til deg/Barnehage/Aktuelt frå barnehagen
child-1864718_1280

Søknad om plass i barnehagane i Lom kommune

17. januar 2017

Gjeld frå 21.august 2017 for barnehageåret 2017/2018.
Finn felles elektronisk søknadsskjema her

Søknadsfrist : 15.februar

Teknisk hjelp kan du få på servicetorget Lom kommune, tlf. 61 21 73 00

thumbs-up-1006176_1280

Alt på stell!

Lom kommune som barnehagemyndigheit har hatt tilsyn:

17. desember 2015

Fylkesmannen gjennomførte i september tilsyn med Lom kommune som barnehagemyndigheit. Kommunen har nå motteke endeleg 

tilsynsrapport som konkluderer med at det ikkje er avdekt regelbrot. I rapporten får kommunen mykje positiv omtale for  måten rolla som barnehagemyndigheit er utøvd på. Heile rapporten finn du her.

Likestilling_180

PIRAT ELLER PRINSESSE?

13. oktober 2015

Dette var tittelen på fagdagen for alle tilsette i barnehagane i Lom 12.oktober.  Fagleg ansvarleg var Nina Johannesen frå Likestillingssenteret. Likestilling handlar ikkje om kvinnekamp, slo Nina fast, men  om at alle skal ha like moglegheiter, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion eller seksuell orientering.  

Foreldrekonferansen2015

Foreldrekonferansen 2015

TEMA:Fysisk aktivitet & mestring

06. oktober 2015

Onsdag 04.11 kl 19.00 i Utgard er det duka for Foreldrekonferansen 2015. Konferansa er gratis, ein treng heller ikkje melda seg på - her er det berre å stilla opp!

Det er Regionrådet Nord-Gudbrandsdal som er arrangør, idretts- og fysakkoordiator Stian Høglien arbeider for å fremja fysisk aktivitet for barn og unge.

Målgruppa er alle foreldre/føresette med barn i barnehagar og grunnskular. 

Tema: 

Fysisk aktivitet, friluftsliv, mestring, at alle skal bli sett, foreldrenes betydning og nærmiljøanlegg.

 

Barnehagetilbodet i Garmo 2015-16

Barnehagetilbodet i Garmo 2015-16

02. juli 2015

For å få inn alle barn som har søkt barnehageplass  2015-16 vedtok  Lom kommunestyre i april å utvide  barnehagetilbodet  med ei og ei halv småbarnsavdeling i i Garmo barnehage.

petter 2_800x600

Avlevering av fokusområde i barnehagane

03. juni 2014

Måndag førre veke viste  alle avdelingane i barnehagane i Lom fram for kvarande korleis dei har arbeidd med fokusområdet "Matteleik i uterommet" dette barnehageåret.

Matematikkdag i Utgard

Barnehagematematikk i Utgard

17. januar 2014

Barnehagane i norddalsregionen har for tida matematikk som satsingsområde. Dette passar godt i ei tid da sentrale politikarar  stadig minner oss om at nasjonen Noreg har eit realfagproproblem. Etter regional kursdag i Utgard er det greitt å kunne konstatere at 60 kursdeltakarar er stortilfredse, både med det faglege og med kurslokalet.

Gerd Bones frå Matematikksenteret NTNU har saman med Anne Nakken frå Dronning Mauds Minne det faglege ansvaret for den toårige satsinga.

Barnehagebarn i Brubakken_800x600

Trafikksituasjonen rundt Loar skule og barnehage

11. april 2013
Det har gjennom fleire år vore peikt på utfordringar vedrørande parkering og trafikkavvikling i og ved Brubakken. Dette går mest på kaos og uoversiktelege situasjonar i samband med levering og henting av barn i barnehage /skule. På desse tidspunkta er det også mange barn som går til og frå skulen etter Brubakken. Utfordringane har vore drøfta i samarbeidsutval ved barnehagen og skulen, personalmøter og leiarmøter ved fleire høve. Ulike tiltak har vore sett i verk , men situasjonen blir ikkje oppfatta som god og trygg.
Erfaringsdeling_800x600

Barnehagesamarbeid øst-vest

15. mai 2012
Barnehageleiarar frå Lom kommune var sist veke på todagars studietur i Aukra kommune på Romsdalskysten. Begge kommunar har arbeidd med kvalitet og leiing i barnehagen etter same modell, og ville gjerne dele erfaringar med kvarandre.
Dramatisering_800x600

Mottaket i barnehagen er viktig

30. november 2011
Det siste halvåret har barnehagane i Lom arbeidd målretta for at barn og foreldre skal bli enda meir tilfredse med måten dei blir teke imot på i barnehagen. På felles planleggingsdag i november delte dei på kreativt vis kunnskapar og erfaringar, gjennom både sang, rollespel og digitale presentasjonar. Nå skal foreldre vere med å evaluere i kva grad mottaket har vorte betre.