Framside»Administrasjon»Aktuelt
Arkivfoto:  administrasjonssjef Ola Helstad og leiar støttefunksjonen Egil Haug

Tilfredsstillande rekneskapsresultat for Lom kommune

01. mars 2017

God budsjettdisiplin og gjennomførte innsparingstiltak, lågare pensjonsutgifter enn forutsett og utsette låneopptak er viktige årsaker til  tilfredstillande rekneskapsresultat for 2016. Mindreforbruk/meirinntekt vart på 6 mill. kr. 

Skjermbilde 2016-11-28 kl

Budsjettdokument til offentleg ettersyn

28. november 2016

Adminstrasjonen sitt forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 er behandla av formannskapet tysdag 29. november.

Det er moglegheit for å koma med innspel til budsjettforslaget fram til 12. desember 2016

Budsjettet er også lagt ut i papirversjon på Lom folkebibliotek og på servicetorget på Midtgard.

 

Nedanfor kan du lesa dokumentet direkte, eller lasta det ned.

Klikk her for å lasta dokumentet ned direkte(LENKE)

Skjermbilde 2016-04-20 kl

Alminneleg ettersyn i mha domstollova § 68

20. april 2016

Valnemnda i Lom kommune fremjar følgjande forslag for perioden 1.1.2017-31.12.2020:

Skjermbilde 2016-04-01 kl

ENDRING AV SKATTEKORT – NY TENESTE

01. april 2016

Skatteetaten lanserer ei ny digital teneste som vil forenkle arbeidet med å endre skattekortet

For meir informasjon gå inn på:  www.skatteetaten.no/skattekort  (Lenke)

Skjermbilde 2016-02-11 kl

Lom - best i landet på fleire felt!

Resultata frå brukarundersøkinga er lagt fram:

11. februar 2016

Resultata frå brukarundersøkinga 2014 er no lagt fram, det inneber opplyftande lesnad for Lom kommune: Vi er best i landet på fleire felt!

Nord-Gudbrandsdalen gjer det godt generelt i brukarundersøkinga, som er eit viktig faktagrunnlag for å bli enda betre når det gjeld kvaliteten på tenestene våre.

Velferdsteknologi i eit framtidsperspektiv

Prosjekt i Nord - Gudbrandsdal

06. mai 2015

Informasjon om det regionale samarbeidet som omhandlar utbygging av velferdsteknologi kan de lasta ned her:

Velferdsteknologi i et fremtidsperspektiv - artikkel til hjemmeside og aviser.pdf

Undersøking om digitale tenester

03. mars 2015

Lom kommune (saman med dei andre kommunane i regionen) gjennomfører ei undersøking av digitale tenester i kommunen. Vi ynskjer med andre ord di attendemelding. Vi håper du kan sette av nokre minutt til å svare på dette. Dine innspel er svært viktig for det vidare arbeidet med å forbetre kommunen sine tenester. Svar ved å klikke på lenka under. Tusen takk!

https://no.surveymonkey.com/s/F9QHXXH

Høgsterett har avgjort Nissegardssaka

03. mars 2015

Høgsterett har gjort vedtak i ankesaka til Kjell Roar Madsen/Nissegården AS mot Lom kommune og KLP forsikring. Fleirtalet i Høgsterett har konkludert med at Lom kommune og KLP forsikring blir frikjent i saka. Domspremissane ligg ikkje føre enda, men vil truleg koma i løpet av inneverande veke. Vi vil oppdatere vidare i saka når dei ligg føre.

På biletet ser vi Oda Evy Øyen som startar som ny pleie- og omsorgssjef 1. februar

Ny pleie- og omsorgssjef

05. januar 2015

Oda Evy Øyen er tilsett som pleie- og omsorgssjef i Lom kommune. Ho startar i stillinga 1. februar 2015.

Oda Evy Øyen, ny pleie og omsorgssjef i Lom kommune frå 1. februar

Ola Helstad (i midten på biletet) med heider for 25 års teneste til (frå venstre) Kristbjørn Rossehaug, Oddny Skjerpingstad, Anita Fosstuen og Asta Brimi Lyngved. Jostein Aakre og Kristin Sole var ikkje til stades ved utdelinga.

Heider til tilsette med lang og tro teneste for Lom kommune

19. desember 2014

- 1989 var eit spesielt år, sa administrasjonssjef Ola Helstad på Lom kommune sin tradisjonelle julekaffe for tilsette i Lom kommune. Det var mange store hendingar:

  • Studentopprør på Den himmelske freds plass
  • Berlinmuren fall
  • Kongeleg resolusjon fastsette grensa i Finndalen
  • Fjuken kom ut for første gang

- Men det viktigaste med året 1989 er at det er 25 år sia og med det er det i dag klart for utdeling av klokke til tilsette med 25 års teneste for lom kommune.

Ola Helstad (i midten på biletet) med heider for 25 års teneste til Kristbjørn Rossehaug, Oddny Skjerpingstad, Anita Fosstuen og Asta Brimi Lyngved. Jostein Aakre og Kristin Sole var ikkje til stades ved utdelinga.