Legat og stipend

Finst det eit legat som passar for deg?

Lom kommune administrerer fleire legat og stipend. Dei fleste har som føremål å gje stønad til utdanning, men det er og legat til støtte til etablering og drift av næringsverksemd og legat til støtte til kulturverksemd i Lom.

Søknadsfrist: 12. oktober 2014.

Lenke til meir informasjon og søknadsskjema.

BKA-kurs

Kurs i sal og service - Haust 2014

Vi køyrer på med ei ny runde BKA-kurs hausten 2014! Kurset passar for alle som driv med kundebehandling, som t.d. bygg og anleggsbransjen, varehandel, reiseliv m.m

 

Næringsprisen 2014

Kjenner du nokon som fortener næringsprisen 2014?

Næringsprisen kan gjevast til verksemder, enkeltpersonar eller institusjonar som har utmerka seg i næringssamanheng, og såleis vore ein god ambassadør for bygda.
Formannskapet gjer vedtak om utdeling av prisen.
Send forslag på kandidat til:
Lom kommune, Midtgard, 2686 Lom eller på e-post post@lom.kommune.no innan 25. september 2014.

 

Utdeling av næringsprisen 2013

Nytt til næringslivet, juni - september 2014

Her kjem nyheitsbrevet for juni – september. Les meir om m.a. næringspris, etableringskurs og utviklingstrekk for Lom. 

Det gode vertskap på Fossheim

Mange fornøgde Lomsvertar

Dette er tredje året at kurset «Bli ein Lomsvert» blir arrangert for tilsette i handel- og reiselivsnæringa i Lom. Årets utgåve var i regi av Lom nasjonalparklandsby og bedriftsnettverket rundt Klimaparken, og fekk mange gode attendemeldingar.

SMIL

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2014

Det er fordelt ca. 654.000 kr tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Lom. Midlane skal m.a. brukast til beiterydding, stirydding, restaurering av verneferdige bygningar og kulturminne.

Landbruksinformasjon 2014

Kommunale midlar til landbruket i Lom 2014

Det er fordelt kommunale midlar til landbruket etter 1. søknadsfristen i år. Det er fordelt ca. 700.000 kr til ulike tiltak i landbruket i Lom. Kommunestyret i Lom har den 19.06.2014 gjort vedtak om å løyve 150.000 kr til tilskot til avverking i skogbruket i 2014.

 

Etableringskurs haust 2014

No kan du melde deg på etableringskurset til Innovasjon Norge. Fyrste kursdato er 17. september på Otta.

Destinasjon Lom. Foto: Johan Wildhagen / Palookaville

Destinasjon Lom - "Hva kan gjøres for å utvikle destinasjonens konkurransekraft"

Som eit ledd i bachelorgraden sin på Handelshøyskolen BI i Trondheim har Øyvind Rusten og Anne Mjelva Trøen levert inn ei bacheloroppgåve som tek for seg reisemålet Lom. Oppgåva ser på korleis ulike tiltak kan bidra til å styrke destinasjonen sin konkurransekraft, er no tilgjengeleg elektronisk (sjå link).

Ledige lokale i Lom

Ynskjer du å starte butikk, eller er du kanskje på utkikk etter eit ledig kontor? Da finst det mange alternativ i Lom!

Lista er oppdatert juni 2014. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.