Framside/Tenester til deg/Bygg og eigedom/Aktuelt
Skjermbilde 2017-09-07 kl

Asfalt på kommunale vegar

07. september 2017

Kommunestyret har løyvd 2,5 mill. kr til legging av asfalt på kommunale vegar. Løyvinga skal dekkje både grunnarbeid og legging av asfalt. Formannskapet har vedteke at vegar som er vist i dekkeprogrammet skal prioriterast innanfor totalramme i løyvinga.

construction-site-153692

Strukturomlegging hjå kartverket

31. mai 2017

Matrikkelinformasjon (eigedomsinformasjon) vil ikkje bli oppdatert i kartløysingane i ei periode frå 01. juni grunna ei strukturomlegging frå Kartverket si side. Det vil bli lagt ut ny melding når oppdatert informasjon igjen er på plass i kartløysingane. 

 

Husbanken

Lom kommune søkjer etter utleigebustadar

20. desember 2016

Lom kommune er på jakt etter utleigebustadar for tilvisningsavtale med kommunen og finansiering gjennom Husbanken. 

Ei tilvisningsavtale gjev Lom kommune rett til å tilvise bustadsøkjarar for leige av bustadane som er omfatta av avtala (tilvisningsretten gjeld da i 20 år og skal tinglysast). Bustadutbyggar/bustadeigar inngår deretter leigekontrakt med den einskilde bustadsøkjar. Antal bustadar med tilvisningsavtale skal maksimalt utgjera 40% av bustadprosjektets totale antal bueiningar.

Skjermbilde 2016-10-27 kl

Endring av forskrift om gebyr for feiing og tilsyn for Lom og Skjåk kommuner

27. oktober 2016

Brannstyret for Lom og Skjåk har i møte 26.10.2016, vedteke å leggje forslag til endring av  lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn for Lom og Skjåk kommuner ut til offentleg ettersyn

Nytt høgdereferansesystem

Kommunane i Nord-Gudbrandsdalen har innført det nye høgdereferansesystemet NN200

21. oktober 2015

Jobbar du med kart eller andre høgdebærande data? Etter at kommunane i Nord-Gudbrandsdalen gjekk over til nytt høgdegrunnlag 21.10.15 vart mange høgder endra med opp i til 14 cm.

Jobben med å konvertere alle data starta i juni, og etter ein massiv innsats er vi endeleg i mål.

Open brannstasjon laurdag 19. september

15. september 2015

Det blir open brannstasjon laurdag 19. september.
Arrangementet er frå kl. 11 - 14 både i Lom og i Skjåk.
I Lom vil opplegget føregå på Loarområdet, utanfor biblioteket. I Skjåk er dette på brannstasjonen som vanleg.

Logo

Ny kartløysing!

17. mars 2014

Vi har nå ein enklare og raskare versjon av kartløysinga - http://geoinnsyn.regiondata.no/?project=Lom (Høgreklikk for å legge til i favorittar). Denne vil og fungere på mobil og nettbrett. Den løysinga vi har frå før er og aktiv og kan nyttas til saksbehandling.

Ingen merknader etter tilsyn med Lom og Skjåk brannvesen

09. oktober 2013

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører tilsyn av alle brannvesen i 2011 - 2013 for å sjå på det førebyggande arbeidet. Tilsynet er ein kontroll av innsendt dokumentasjon og svar på elektronisk spørjeskjema.

I tilsynsrapporten går det fram at DSB ikkje fann avvik i internkontrollsystem til Lom og Skjåk brannvesen.

Dette resultatet er brannvesenet godt nøgd med, da stordelen av brannvesena i landet har fått merknader frå DSB i denne storkontrollen. Lom og Skjåk brannvesen har sidan samanslåinga i 2001 prioritet brannførebyggande arbeid høgt, og dette tilsynet gjev oss eit bevis på at dette fungerer etter intensjonen.

Ny viktig brosjyre om brannvern

Skift batteri på røykvarslaren no om du ikkje gjorde det 1. desember

19. desember 2012

Lom og Skjåk brannvesen i samarbeid med andre brannvesen i Gudbrandsdalen har uttarbeidd ei ny brosjyre om branntryggleik. Brosjyra gjev mange viktige tips som kan hjelpe oss å unngå den store katastrofen.

Risikoen for brann er spesielt stor no i juletida med mykje bruk av levande ljos og til dels farlege pyntegjenstandar.

Les den viktige brosjyra med mange gode råd!

Bildet syner utsnitt av skiltplanen

Nytt køyremønster på Fosstuguområdet

14. august 2012
I samråd med Statens vegvesen, Lensmannen i Lom, Oppland Fylkeskommune og Fjord 1 vert det varsla at køyremønsteret på Fosstugu- området vert endra.