Logo

Ny kartløysing!

Vi har nå ein enklare og raskare versjon av kartløysinga - http://geoinnsyn.regiondata.no/?project=Lom (Høgreklikk for å legge til i favorittar). Denne vil og fungere på mobil og nettbrett. Den løysinga vi har frå før er og aktiv og kan nyttas til saksbehandling.

Ingen merknader etter tilsyn med Lom og Skjåk brannvesen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører tilsyn av alle brannvesen i 2011 - 2013 for å sjå på det førebyggande arbeidet. Tilsynet er ein kontroll av innsendt dokumentasjon og svar på elektronisk spørjeskjema.

I tilsynsrapporten går det fram at DSB ikkje fann avvik i internkontrollsystem til Lom og Skjåk brannvesen.

Dette resultatet er brannvesenet godt nøgd med, da stordelen av brannvesena i landet har fått merknader frå DSB i denne storkontrollen. Lom og Skjåk brannvesen har sidan samanslåinga i 2001 prioritet brannførebyggande arbeid høgt, og dette tilsynet gjev oss eit bevis på at dette fungerer etter intensjonen.

Ny viktig brosjyre om brannvern

Skift batteri på røykvarslaren no om du ikkje gjorde det 1. desember

Lom og Skjåk brannvesen i samarbeid med andre brannvesen i Gudbrandsdalen har uttarbeidd ei ny brosjyre om branntryggleik. Brosjyra gjev mange viktige tips som kan hjelpe oss å unngå den store katastrofen.

Risikoen for brann er spesielt stor no i juletida med mykje bruk av levande ljos og til dels farlege pyntegjenstandar.

Les den viktige brosjyra med mange gode råd!

Bildet syner utsnitt av skiltplanen

Nytt køyremønster på Fosstuguområdet

I samråd med Statens vegvesen, Lensmannen i Lom, Oppland Fylkeskommune og Fjord 1 vert det varsla at køyremønsteret på Fosstugu- området vert endra.

Gras- og bålbrenning

Melding frå Lom og Skjåk brannvesen

Brenning av bål eller annan bruk av åpen eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april til 15. september.
Røyk som blir obeservert i skogsmark kan bli oppfatta som skogbrann og meldt brannvesenet.
Den som har forårsaka utrykning p.g.a. ulovleg brenning blir normalt anmeldt og må dekke kostander med utrykning.

Branntryggleik på hytta

Påskeferien står for tur og brannvesenet vil minne om å ta branntryggleiken på alvor også på hytta. Det er påbudt med fungerande røykvarslar og sløkkemiddel på hytta, akkurat som heime.

Tildeling av offisielle adresser

Offisielle vegnamn er no innført i Lom kommune, totalt har 93 vegar fått tildelt namn. Til å byrje med vert bustadfelt i Lom sentrum, Leirmoen og Frisvoldskogen prioritert. Alle grunneigarar i desse bustadfelta får i løpet av 2009 brev om kva slags adresse eigedomen er tildelt. Dei resterande i tilknyting til kommunal veg, riksveg, fylkesveg eller europaveg vil i løpet av 2010 få tildelt adresse. Kommunen vil byrje med arbeidet med merking av vegane i løpet av 2009-2010.

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932