Framside/Politikk/Aktuelt
smartphone-2790799_1920

Direktesending: Kommunestyremøte 15. nov. kl. 16.00

14. november 2017

Kommunestyremøtet den 15 november  vil blir direktesendt på nett. Denne direktesendinga er som ei utprøving å rekne, mest for å finna ut om kvalitet på lyd og bilde blir bra nok. Direktesendinga vil bli gjort via mobiltelefon på stativ med ekstra mikrofon tilkopla. Direktesendinga vil vera tilgjengeleg på Lom kommune si facebookside frå kl 16.00: www.facebook.com/lomkommune(LENKE)

paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 15.11.2017 kl 16:00

10. november 2017

Møtestart kl 16.00 kommunestyresalen

- Dialogtime med Fylkesmannen

Prosjektidé alpinanlegg i Bøverdalen v/Per Tore Berg

Middag på kantina kl 17.00

Regiondata - orientering ved dagleg leiar Egil Barhaugen

Referatsaker
Delagasjonssaker

PS 45/2017   Finansiering av felles digitaliseringsprosjekt for kommuner og fylkeskommuner
PS 46/2017   Søknad om tilskot frå næringsfondet til ny hovudutstilling i 2018 - Norsk fjellsenter
PS 47/2017   Videreføring regional ruskoordinator
PS 48/2017   Integreringsplan for Lom kommune 2018-2022
PS 49/2017   Uttale frå Lom kommune - høyring av utkast til regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag
PS 50/2017   Sal av kommunale bustadar i Lia
PS 51/2017   Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021
PS 52/2017   Tilskot til etablering av ishockeybane i Grov
* Open post

 

paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 31.08.2017 kl 16:00 - Lom helsesenter

29. august 2017

Opning av nytt helsesenter kl 16:00
Ordinært kommunestyremøte på kommunestyresalen kl 18:00

Orienteringssak:
Framlegg til forprosjekt frå styringsgruppa for Lom helseheim - sjukeheimsplassar og omsorgsbustader

PS 36/2017   Digitaliseringsstrategi
PS 37/2017   Bygging av 3 bustader til flyktningar/vanskelegstilte
PS 38/2017   Vedtekter for fond til fisk / vilt / friluftsliv - oppretta som følgje av konsesjonsvilkår for Tessereguleringa
PS 39/2017   Leiarutvikling - løyving
PS 40/2017   Trafikksikringsplan - Godkjenning
PS 41/2017   Lærlingkontoret Gudbrandsdal
PS 42/2017   Uttale frå Lom kommune - Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Ordet fritt

paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 25. november 2016

Kommunestyresalen på Midtgard

21. november 2016

Dialogmøte "Kommunalt eigarskap" kl 09:00 - 15:00​

Ordinært møte kl 15:30

 • Nærpolitireformen - høyringsuttale til framlegg til lokal struktur i Innlandet Politidistrikt
paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 27. oktober 2016

Kommunestyresalen på Midtgard kl 18:00

21. oktober 2016

 • Innlegg ved leiar i LVK Torfinn Opheim

 • Orientering om delegeringsreglementet v/adm. sjef

 • Referatsaker

 • Delegasjonssaker

 • Stortingsvalet og sametingsvalet 2017 - fastsetjing av valdag

 • Klage på vedtak Garmo Grendaskule SA

 • Val av møtefullmektigutval til felles forliksråd for Lom, Skjåk og Vågå

 • Ny behandling - val av ein tredje skjønnsmann frå Lom til Nord-Gudbrandsdal domssokn

 • Brukarråd for helse- og omsorgstenestane i Lom 2015-2019

 • Justering av vedtak for einslege mindreårige flyktningar

 • Budsjett 2017 kontroll og tilsyn

 • Samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune

 • Kommunal planstrategi 2016-2109 - sluttbehandling

 • Ordet fritt


paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 23. juni 2016

21. juni 2016

Møtestad er kommunestyresalen på Midtgard kl. 16:00

banner-1013517_1280

Kommunestyremøte 04. februar 2016

Kommunestyresalen Midtgard kl. 18.00

28. januar 2016

Orienteringar:

 • Lom Demensforeining v/leiar Kristine Berg – eit demensvenleg samfunn
 • Forslag til nytt inntektssystem for kommunane v/adm.sjef
 • Kommunereform – oppdatering og status i arbeidet v/ordførar

Drøfting: Planlegging og nedsetting av arbeidsgrupper til årets 4 dialogmøter

Saksliste:

 • Referatsaker
 • Delegasjonssaker
 • Gebyrregulativ for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova og eigarseksjonslova for 2016
 • Søknad om tilskot frå næringsfondet - Visit Jotunheimen 2016
 • Vertskommuneavtale for Utviklingssenter for heimetenester i Oppland (UHT)
 • Framlegg til regional plan for attraktive byar og tettstader i Oppland - høyringsuttale frå Lom kommune
 • Ordet fritt

 

Skjermbilde 2015-12-16 kl

Kommunestyremøte 17. desember 2015

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard, 17.12.2015 kl. 17.00

16. desember 2015

 • Referatsaker

 • Delegasjonssaker

 • Livsfasepolitikk

 • Felles boligpolitikk for Nord - Gudbrandsdal

 • Gebyrregulativ for handsaming av saker etter plan - bygningslova, 2016

 • Budsjett 2016 Kontroll og tilsyn

 • Detaljprosjektering helsesenter

 • Lom kommune - tilleggsanmodning om bosetting 2016-2017

 • Nytt beredskapsplanverk

 • Rullering av kommuneplan for anlegg og friluftsliv

 • Endring av vedtekter for barnehagen frå 01.01.2016

 • Høyringsuttale: Framlegg til endringar i motorferdsellova m/ forskrift - opning for catskiing

 • Forslag til endring i organisering av legevaktordning i Nord - Gudbrandsdal

 • Budsjett 2016, Økonomiplan 2017 - 2019

 • Ordet fritt


Kommunestyremøte

22. oktober 2015

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard, 29.10.2015 kl. 16.30