Framside»Politikk»Aktuelt
paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 22.06.2017 kl 15.00 på kommunestyresalen, Midtgard

15. juni 2017

Orienteringssak:

Tilrettelegging for overføring av kommunestyremøte på nett
Informasjonskonsulent Ola Rossehaug orienterer

Referatsaker
Delegeringssaker

PS 18/2017   Uttale frå Lom kommune til søknad frå GLB om endring i manøvreringsreglementet for
                      Tesse
PS 19/2017   Revidering av reglementet for bruk av næringsfondet
PS 20/2017   Etablering av felles innkjøpskontor
PS 21/2017   Årsrekneskap og årsmelding 2016
PS 22/2017   Budsjettjustering med bakgrunn i rekneskaprapportering 1. tertial 2017
PS 23/2017   Investeringar overført frå 2016 til 2017
PS 24/2017   Rullering av økonomiplanen 2018 – 2021
PS 25/2017   NGK - Organisasjonsutvikling , Fusjon av IKS – kommunerevisjon
PS 26/2017   Søknad om tilskot frå næringsfondet - Jotunheimen Rein AS
PS 27/2017   Søknad om tilskot til utbetring av Marsteinsbrua - Ofigsbø og Øverbø
PS 28/2017   Felles politiråd for kommunane Skjåk, Lom og Vågå
PS 29/2017   Tilbod om innløysing av aksjer i Gudbrandsdal Lufthavn AS
PS 30/2017   Utbygging av Gjeisarjordet del 2 - Avtale om trykkforsterkar vatn
PS 31/2017   Eigarskapsmelding 2017
PS 32/2017   Integreringsplan for Lom kommune
PS 33/2017   Årsmelding kontrollutvalet 2016
PS 34/2017   Plan for selskapskontroll 2017 – 2021
PS 35/2017   Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2021

paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 25. november 2016

Kommunestyresalen på Midtgard

21. november 2016

Dialogmøte "Kommunalt eigarskap" kl 09:00 - 15:00​

Ordinært møte kl 15:30

 • Nærpolitireformen - høyringsuttale til framlegg til lokal struktur i Innlandet Politidistrikt
paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 27. oktober 2016

Kommunestyresalen på Midtgard kl 18:00

21. oktober 2016

 • Innlegg ved leiar i LVK Torfinn Opheim

 • Orientering om delegeringsreglementet v/adm. sjef

 • Referatsaker

 • Delegasjonssaker

 • Stortingsvalet og sametingsvalet 2017 - fastsetjing av valdag

 • Klage på vedtak Garmo Grendaskule SA

 • Val av møtefullmektigutval til felles forliksråd for Lom, Skjåk og Vågå

 • Ny behandling - val av ein tredje skjønnsmann frå Lom til Nord-Gudbrandsdal domssokn

 • Brukarråd for helse- og omsorgstenestane i Lom 2015-2019

 • Justering av vedtak for einslege mindreårige flyktningar

 • Budsjett 2017 kontroll og tilsyn

 • Samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune

 • Kommunal planstrategi 2016-2109 - sluttbehandling

 • Ordet fritt


paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 23. juni 2016

21. juni 2016

Møtestad er kommunestyresalen på Midtgard kl. 16:00

banner-1013517_1280

Kommunestyremøte 04. februar 2016

Kommunestyresalen Midtgard kl. 18.00

28. januar 2016

Orienteringar:

 • Lom Demensforeining v/leiar Kristine Berg – eit demensvenleg samfunn
 • Forslag til nytt inntektssystem for kommunane v/adm.sjef
 • Kommunereform – oppdatering og status i arbeidet v/ordførar

Drøfting: Planlegging og nedsetting av arbeidsgrupper til årets 4 dialogmøter

Saksliste:

 • Referatsaker
 • Delegasjonssaker
 • Gebyrregulativ for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova og eigarseksjonslova for 2016
 • Søknad om tilskot frå næringsfondet - Visit Jotunheimen 2016
 • Vertskommuneavtale for Utviklingssenter for heimetenester i Oppland (UHT)
 • Framlegg til regional plan for attraktive byar og tettstader i Oppland - høyringsuttale frå Lom kommune
 • Ordet fritt

 

Skjermbilde 2015-12-16 kl

Kommunestyremøte 17. desember 2015

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard, 17.12.2015 kl. 17.00

16. desember 2015

 • Referatsaker

 • Delegasjonssaker

 • Livsfasepolitikk

 • Felles boligpolitikk for Nord - Gudbrandsdal

 • Gebyrregulativ for handsaming av saker etter plan - bygningslova, 2016

 • Budsjett 2016 Kontroll og tilsyn

 • Detaljprosjektering helsesenter

 • Lom kommune - tilleggsanmodning om bosetting 2016-2017

 • Nytt beredskapsplanverk

 • Rullering av kommuneplan for anlegg og friluftsliv

 • Endring av vedtekter for barnehagen frå 01.01.2016

 • Høyringsuttale: Framlegg til endringar i motorferdsellova m/ forskrift - opning for catskiing

 • Forslag til endring i organisering av legevaktordning i Nord - Gudbrandsdal

 • Budsjett 2016, Økonomiplan 2017 - 2019

 • Ordet fritt


Kommunestyremøte

22. oktober 2015

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard, 29.10.2015 kl. 16.30

Kommunestyremøte

Møtestad: Kommunestyresalen MIdtgard

08. oktober 2015

14. oktober 2015 kl. 18:30

Ordførar og administrasjonssjef orienterer om den politiske og administrative organiseringa, drifta og stoda i Lom kommune

Møteplan for brukarrådet i Lom kommune

05. oktober 2015

Møteplan Brukarrådet Lom kommune

 

Møtedato

Tid

Stad

Torsdag 03.12.2015

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 03.03.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 02.06.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 15.09.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 01.12.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

 

Innkalling med sakliste vil bli sendt ut seinast ei veke før.

Kommunestyremøte

Møtestad: Kommunestyresalen MIdtgard

07. september 2015

11. september 2015 kl. 16:00