Framside»Politikk»Aktuelt
paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 28.09.2017

27. september 2017

Dialogkonferanse frå kl 09.00

Kommunestyremøte kl 15.00

PS 43/2017   Løyving til kommunalt tilskot til skogbruket i Lom 2017
PS 44/2017   Ny varelevering Lom helseheim
Ordet fritt

paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 31.08.2017 kl 16:00 - Lom helsesenter

29. august 2017

Opning av nytt helsesenter kl 16:00
Ordinært kommunestyremøte på kommunestyresalen kl 18:00

Orienteringssak:
Framlegg til forprosjekt frå styringsgruppa for Lom helseheim - sjukeheimsplassar og omsorgsbustader

PS 36/2017   Digitaliseringsstrategi
PS 37/2017   Bygging av 3 bustader til flyktningar/vanskelegstilte
PS 38/2017   Vedtekter for fond til fisk / vilt / friluftsliv - oppretta som følgje av konsesjonsvilkår for Tessereguleringa
PS 39/2017   Leiarutvikling - løyving
PS 40/2017   Trafikksikringsplan - Godkjenning
PS 41/2017   Lærlingkontoret Gudbrandsdal
PS 42/2017   Uttale frå Lom kommune - Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Ordet fritt

paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 25. november 2016

Kommunestyresalen på Midtgard

21. november 2016

Dialogmøte "Kommunalt eigarskap" kl 09:00 - 15:00​

Ordinært møte kl 15:30

 • Nærpolitireformen - høyringsuttale til framlegg til lokal struktur i Innlandet Politidistrikt
paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 27. oktober 2016

Kommunestyresalen på Midtgard kl 18:00

21. oktober 2016

 • Innlegg ved leiar i LVK Torfinn Opheim

 • Orientering om delegeringsreglementet v/adm. sjef

 • Referatsaker

 • Delegasjonssaker

 • Stortingsvalet og sametingsvalet 2017 - fastsetjing av valdag

 • Klage på vedtak Garmo Grendaskule SA

 • Val av møtefullmektigutval til felles forliksråd for Lom, Skjåk og Vågå

 • Ny behandling - val av ein tredje skjønnsmann frå Lom til Nord-Gudbrandsdal domssokn

 • Brukarråd for helse- og omsorgstenestane i Lom 2015-2019

 • Justering av vedtak for einslege mindreårige flyktningar

 • Budsjett 2017 kontroll og tilsyn

 • Samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune

 • Kommunal planstrategi 2016-2109 - sluttbehandling

 • Ordet fritt


paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 23. juni 2016

21. juni 2016

Møtestad er kommunestyresalen på Midtgard kl. 16:00

banner-1013517_1280

Kommunestyremøte 04. februar 2016

Kommunestyresalen Midtgard kl. 18.00

28. januar 2016

Orienteringar:

 • Lom Demensforeining v/leiar Kristine Berg – eit demensvenleg samfunn
 • Forslag til nytt inntektssystem for kommunane v/adm.sjef
 • Kommunereform – oppdatering og status i arbeidet v/ordførar

Drøfting: Planlegging og nedsetting av arbeidsgrupper til årets 4 dialogmøter

Saksliste:

 • Referatsaker
 • Delegasjonssaker
 • Gebyrregulativ for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova og eigarseksjonslova for 2016
 • Søknad om tilskot frå næringsfondet - Visit Jotunheimen 2016
 • Vertskommuneavtale for Utviklingssenter for heimetenester i Oppland (UHT)
 • Framlegg til regional plan for attraktive byar og tettstader i Oppland - høyringsuttale frå Lom kommune
 • Ordet fritt

 

Skjermbilde 2015-12-16 kl

Kommunestyremøte 17. desember 2015

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard, 17.12.2015 kl. 17.00

16. desember 2015

 • Referatsaker

 • Delegasjonssaker

 • Livsfasepolitikk

 • Felles boligpolitikk for Nord - Gudbrandsdal

 • Gebyrregulativ for handsaming av saker etter plan - bygningslova, 2016

 • Budsjett 2016 Kontroll og tilsyn

 • Detaljprosjektering helsesenter

 • Lom kommune - tilleggsanmodning om bosetting 2016-2017

 • Nytt beredskapsplanverk

 • Rullering av kommuneplan for anlegg og friluftsliv

 • Endring av vedtekter for barnehagen frå 01.01.2016

 • Høyringsuttale: Framlegg til endringar i motorferdsellova m/ forskrift - opning for catskiing

 • Forslag til endring i organisering av legevaktordning i Nord - Gudbrandsdal

 • Budsjett 2016, Økonomiplan 2017 - 2019

 • Ordet fritt


Kommunestyremøte

22. oktober 2015

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard, 29.10.2015 kl. 16.30

Kommunestyremøte

Møtestad: Kommunestyresalen MIdtgard

08. oktober 2015

14. oktober 2015 kl. 18:30

Ordførar og administrasjonssjef orienterer om den politiske og administrative organiseringa, drifta og stoda i Lom kommune

Møteplan for brukarrådet i Lom kommune

05. oktober 2015

Møteplan Brukarrådet Lom kommune

 

Møtedato

Tid

Stad

Torsdag 03.12.2015

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 03.03.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 02.06.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 15.09.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 01.12.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

 

Innkalling med sakliste vil bli sendt ut seinast ei veke før.