Framside»Politikk»Aktuelt
paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 15. desember 2016

Kommunestyresalen på Midtgard kl 16:00

09. desember 2016

- Referatsaker

- Delegasjonssaker

- Vurdering av om skulane i Lom skal organiserast som 1-10skule

- Delegeringsreglement - delegering frå politisk nivå til administrasjonssjefen

- Oppnemning av midlertidig medlem til kommunestyret

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - rullering 2016

- Budsjett 2017, Økonomiplan 2018 - 2020

- Årsgebyr for vatn, avløp, slamtøming og renovasjon for 2017

- Gebyrregulativ for handsaming av saker etter plan- og bygningslova, matrikkellova og
  eigarseksjonslova 2017

- Samarbeidsavtale om regionråd - revidering

- Gudbrandsdal lufthavn AS

 

* Ordet fritt

 

paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 25. november 2016

Kommunestyresalen på Midtgard

21. november 2016

Dialogmøte "Kommunalt eigarskap" kl 09:00 - 15:00​

Ordinært møte kl 15:30

 • Nærpolitireformen - høyringsuttale til framlegg til lokal struktur i Innlandet Politidistrikt
paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 27. oktober 2016

Kommunestyresalen på Midtgard kl 18:00

21. oktober 2016

 • Innlegg ved leiar i LVK Torfinn Opheim

 • Orientering om delegeringsreglementet v/adm. sjef

 • Referatsaker

 • Delegasjonssaker

 • Stortingsvalet og sametingsvalet 2017 - fastsetjing av valdag

 • Klage på vedtak Garmo Grendaskule SA

 • Val av møtefullmektigutval til felles forliksråd for Lom, Skjåk og Vågå

 • Ny behandling - val av ein tredje skjønnsmann frå Lom til Nord-Gudbrandsdal domssokn

 • Brukarråd for helse- og omsorgstenestane i Lom 2015-2019

 • Justering av vedtak for einslege mindreårige flyktningar

 • Budsjett 2017 kontroll og tilsyn

 • Samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune

 • Kommunal planstrategi 2016-2109 - sluttbehandling

 • Ordet fritt


paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 23. juni 2016

21. juni 2016

Møtestad er kommunestyresalen på Midtgard kl. 16:00

banner-1013517_1280

Kommunestyremøte 04. februar 2016

Kommunestyresalen Midtgard kl. 18.00

28. januar 2016

Orienteringar:

 • Lom Demensforeining v/leiar Kristine Berg – eit demensvenleg samfunn
 • Forslag til nytt inntektssystem for kommunane v/adm.sjef
 • Kommunereform – oppdatering og status i arbeidet v/ordførar

Drøfting: Planlegging og nedsetting av arbeidsgrupper til årets 4 dialogmøter

Saksliste:

 • Referatsaker
 • Delegasjonssaker
 • Gebyrregulativ for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova og eigarseksjonslova for 2016
 • Søknad om tilskot frå næringsfondet - Visit Jotunheimen 2016
 • Vertskommuneavtale for Utviklingssenter for heimetenester i Oppland (UHT)
 • Framlegg til regional plan for attraktive byar og tettstader i Oppland - høyringsuttale frå Lom kommune
 • Ordet fritt

 

Skjermbilde 2015-12-16 kl

Kommunestyremøte 17. desember 2015

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard, 17.12.2015 kl. 17.00

16. desember 2015

 • Referatsaker

 • Delegasjonssaker

 • Livsfasepolitikk

 • Felles boligpolitikk for Nord - Gudbrandsdal

 • Gebyrregulativ for handsaming av saker etter plan - bygningslova, 2016

 • Budsjett 2016 Kontroll og tilsyn

 • Detaljprosjektering helsesenter

 • Lom kommune - tilleggsanmodning om bosetting 2016-2017

 • Nytt beredskapsplanverk

 • Rullering av kommuneplan for anlegg og friluftsliv

 • Endring av vedtekter for barnehagen frå 01.01.2016

 • Høyringsuttale: Framlegg til endringar i motorferdsellova m/ forskrift - opning for catskiing

 • Forslag til endring i organisering av legevaktordning i Nord - Gudbrandsdal

 • Budsjett 2016, Økonomiplan 2017 - 2019

 • Ordet fritt


Kommunestyremøte

22. oktober 2015

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard, 29.10.2015 kl. 16.30

Kommunestyremøte

Møtestad: Kommunestyresalen MIdtgard

08. oktober 2015

14. oktober 2015 kl. 18:30

Ordførar og administrasjonssjef orienterer om den politiske og administrative organiseringa, drifta og stoda i Lom kommune

Møteplan for brukarrådet i Lom kommune

05. oktober 2015

Møteplan Brukarrådet Lom kommune

 

Møtedato

Tid

Stad

Torsdag 03.12.2015

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 03.03.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 02.06.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 15.09.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

Torsdag 01.12.2016

12-13.30

Møterom 1. etg Lom helseheim

 

Innkalling med sakliste vil bli sendt ut seinast ei veke før.

Kommunestyremøte

Møtestad: Kommunestyresalen MIdtgard

07. september 2015

11. september 2015 kl. 16:00