Kommunestyret i Lom har i sak 19/2018 gjort vedtak om godkjenning av «Detaljreguleringsplan for Brubakken».Kvart år tilbyr Røde Kors fleire spennende ferieopphald for barn og familiar. Ferie for alle arrangerast i skuleferiane og ofte på eit Røde Kors-senter. Ferien blir leia og tilrettelagt av friviljuge frå Røde Kors.

Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september. 

Dette på grunn av fare for skog, gras- og lyngbrannar.


Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrerte hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du hjå mattilsynet.no.
Frist for søknad av handel med fyrverkeri er 30. april. 2018:
Ved det nyetablerte innkjøpskontoret i Nord-Gudbrandsdalen er det ledig 100 % fast stilling som innkjøpskonsulent.  Innkjøpsfunksjonen er eit samarbeid mellom kommunane Vågå, Lom, Skjåk, Sel, Dovre og Lesja, og er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid. Tenestestad vil for tida være underlagt Vågå kommune som vertskommune. 
Kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja skal sende felles søknad om tilskotsmidlar frå den såkalla NKOM-ordninga. Dette er tilskot som blir gitt til utbygging av høghastigheit breiband i område som utbyggarane ikkje ser det som kommersielt forsvarleg å byggje ut.


Lom vilt- og innlandsfiskenemnd vedtok 14.03.2018 Ny forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Lom kommuneHovudendringa i den nye forskrifta er at minstearealet for hjort er sett ned frå 3.000 dekar til 2.000 dekar. Dette vil i gjennomsnitt gje grunnlag for 50 % auke i fellingskvoten for hjort.


Les om fiberutbygging, frukostmøte, grønn framtid, ID-kontroll, gardsgründer og mykje anna i årets andre nyheitsbrev. 

Klikk på lenka for å kome til nyheitsbrevet. 

Alle saker