Miljødirektoratet har opna for ein ny tilskottsordning som m.a. omfattar gjerding i prioriterte kulturlandskapsområde. Bøverdalen er eit av bortimot 300 område i Norge som er registrert som eit slikt prioritert eller også omtalt som nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde.


Detaljreguleringsplan for Brubakken ligg no ute for offentleg ettersyn, med frist for innending av merknadar sett til 26. februar 2018.


2018 er i gong for fullt, og det er på høg tid med eit nytt nyheitsbrev!


Live Marie Eriksen er student på Bibliotekar og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I fem veker framover er ho praktikant på Lom folkebibliotek der ho har trakka sine barnesko. Nå har ho laga ei fantastisk vikingutstilling der ho har laga klede og alt utstyr sjølv. Utstillinga blir ståande på biblioteket til over vinterferien. Kom og sjå!


Fast stilling som offentleg godkjend sjukepleiar og fleire faste stillingar som autorisert helsefagarbeidar er no ledige i Lom kommune 


Stiftinga G-Kultur har søknadsfrist 1. februar for stønad til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen. Retningslinjer og søknadsskjema finn ein på nettsida til G-Kultur, www.g-kultur.no. Søknader blir behandla på styremøtet i G-Kultur 15. februar.


Søknad om plass i barnehagane i Lom kommune frå 20.august 2018 for barnehageåret 2018/2019:


Pasient- og brukarombudet i Hedmark og Oppland kan hjelpa med spørsmål knytt til helsetenester, og kan gje råd og rettleiing når det gjeld rettigheitane du har som pasient.
Hytter, sætrar og fritidsbustadar er pålagt feiing og tilsyn i regi av Lom og Skjåk brannvesen.

Alle saker