Framside»Planar»Arealplanar under arbeid
Skjermbilde 2016-02-16 kl

Offentleg ettersyn av reguleringsplan for Galdhøpiggen høyfjellshytter

16. februar 2016

Lom formannskap gjorde i sak 70/2014 vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Galdhøpiggen høyfjellshytter ut til offentleg ettersyn. Frist for å kome med uttaler og event. motsegn til planforslaget skal vere minimum 6 veker (pbl § 12-10), og blir sett til 30.03.2016.

Gjeldande reguleringsplan for Galdhøpiggen høyfjellshytter vart vedteken 19.06.2003 med reguleringsendring vedteken 14.09.2006 (terrengtilpassing av vegtrasear og tomteavgrensingar). 

I gjeldande reguleringsplan ligg det inne 27 hyttetomter innanfor planområdet. I planforslaget som no blir sendt ut til offentleg ettersyn er talet på hyttetomter auka til 31, og det er gjort mindre endringar i vegtrasear og tomteavgrensingar for å gje vegtilknyting til dei 4 nye tomtene. Det er gjort endringar i planføresegnene ved at maksimal mønehøgde er auka til 6.5 m og gesimshøgde til 3,6 m, dette primært for å tilpasse seg dagens krav til isolasjon og dimensjonar for bjelkelag. Maksimal utnytting pr. tomt er 120 m2 bruksareal, som i gjeldande plan, medan takvinkel skal vere mellom 22 og 32 grader. Det er vidare, etter framlegg frå Lom kommune, innført nye rekkefølgjekrav i tilknyting til VA-plan og opparbeiding av vegar/ felles parkeringsplass.

 

Spørsmål kan rettast til Lom kommune v/ plan- og miljøvernrådgjevar Sander Sælthun, e-post sander.saelthun@lom.kommune.no, tlf. 47 46 32 18. Uttaler kan sendast til Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom, eller på e-post til post@lom.kommune.no innan 30.03.2016.

 

Følgjande plandokument er vedlagt:

Skjermbilde 2015-12-03 kl

Godkjent detaljreguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde

03. desember 2015

Kommunestyra i Lom og Vågå har i møte 25.11.2015 sak 70/15 og 27.10.2015 sak 81/15 med heimel i plan- og bygningslova §12-12 gjort vedtak om godkjenning av detaljreguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde. Reguleringsplanen opnar for 30 fritidstomter i området Bjønnskardet/Måne nord for Tesse. Planområdet på ca. 146 dekar ligg i all hovudsak i Vågå, men del av tilkomstvegen ligg i Lom.  

Frist for å klage på vedtaket er 3 veker frå kunngjering, jf pbl § 1-9 og forvaltningslova kap.VI. 

Dokumenta er å finne i servicetorga på kommunehusa og på kommunane sine heimesider, www.lom.kommune.no og www.vaga.kommune.no .

Vedlegg: 

Plankart

Plandokument

Reguleringsføresegner

Møtebok fra kommunestyret i Vågå

Møtebok fra kommunestyret i Lom

Plankart fossbergom

Offentleg ettersyn av framlegg til kommunedelplan for Fossbergom

17. august 2015

Lom formannskap gjorde i møte 30.06.2015, sak 42/2015, vedtak om å legge framlegg til revidert kommunedelplan for Fossbergom ut til offentleg ettersyn. Planområdet omfattar Lom sentrum og nærområda omkring, med same planavgrensing som for gjeldande kommunedelplan. Uttaler og merknader til planframlegget kan sendast til Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM, eller på e-post til post@lom.kommune.no. Frist for å koma med uttaler til planforslaget er sett til 07.09.2015. 

Høyringsdokumenta omfattar høyringsbrev, plankart, planskildring, konsekvensutgreiing med kartvedlegg, risiko- og sårbarheitsanalyse samt planføresegner. I tillegg er det lagt ved utskrift av behandling i Lom formannskap 30.06.2015.

Det vert orienteringsmøte om planframlegget på Norsk Fjellmuseum 17. august kl.18.

Høyringsdokumenta finn du ved å klikke på lenkene under (PDF):

Plankart Bjønnskardet

Offentleg ettersyn – detaljreguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde

24. juni 2015

Formannskapa i Vågå og Lom har hhv. i møte 19.05.2015 sak 31/15 og 09.06.2015 sak 32/15 med heimel i plan- og bygningslova §§12-10 og 12-11 lagt ut til offentleg ettersyn og på høyring detaljreguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde. 

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å leggje til rette for fritidsbustader. 

Frist for uttale er 20. august 2015. 

Offentleg ettersyn av forslag til reguleringsplan for Røyskattlie 18

15. april 2014

Lom formannskap gjorde i møte 08.04.2014, sak 31/2014, samrøysta vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Røyskattlie 18 ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for omsorgsretta butilbod i tilknyting til Lom helseheim. Planforslaget er ute til ettersyn i seks veker, med høyringsfrist 23. mai.

Bildet syner avgrensing av planområdet

Oppstart av reguleringsplanarbeid: Endring av reguleringsplan for Kroken/Eggjalia/Kulihaugen for område Røyskattlie 18

16. september 2013

Lom kommune har starta opp arbeid med endring av reguleringsplan for Kroken/Eggjalia/Kulihaugen for område Røyskattlie 18. Målet med planarbeidet er å legge til rette for omsorgsretta butilbod i nærleiken av Lom helseheim. Frist til å komme med innspel er sett til 21.10.2013.

Bildet syner Ulstad bustadområde

Offentleg ettersyn av reguleringsplan for Ulstad bustadområde

06. mai 2013

Lom kommune, Formannskapet vedtok i møte 30.04.2013, sak 16/2013 å legge forslag til reguleringsplan for Ulstad bustadområde ut til offentleg ettersyn. (Jf. plan- og bygningslova § 12-10). Planforslaget er ute til ettersyn i seks veker, med høyringsfrist 15. juni.

Bilde frå planområdet i Eggjalia

Offentleg ettersyn av reguleringsplan for nærvarmeanlegg på Loms vestside

08. mars 2013
Lom kommune, Formannskapet vedtok i møte 05.03.2013, sak 7/2013 å legge forslag til reguleringsplan for nærvarmeanlegg i Eggjalia ut til offentleg ettersyn. (Jf. plan- og bygningslova § 12-10). Planforslaget er ute til ettersyn i seks veker, med høyringsfrist 19. april.
Bildet syner den nedre delen av planområdet

Offentleg ettersyn av reguleringsplan for bustadområde B1 og B2 i Trondsonstugu – Nereggje

26. november 2012
Lom kommune, Formannskapet vedtok 20.11.2012 å legge forslag til reguleringsplan for bustadområde B1 og B2 i Trondsonstugu - Nereggje ut på offentlig ettersyn i henhald til plan- og bygningslovens § 12-10 i seks veker. Høyringsfrist er 10. januar 2013.