Byggesak

Tenesta omfattar behandling av søknader m.v. etter plan- og bygningslova (Pbl). Tiltaka kan delast i 3 kategoriar:

1. Tiltak som krev søknad og løyve.

Gjeld tiltak som er omfatta av Pbl kapittel 20 § 20-1. For tiltak etter § 20-1 fyrste leden punkta a) - l) er kravet at søknad, prosjektering, utføring og kontroll skal utførast av føretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelsar i lovas kapittel 22 og 23 dersom ikkje anna går fram av §§ 20-2 og 20-3.

Frå 01.12.2012 gjeld følgjande søknadsplikt for våtrom:

 • Bygging av våtrom i nybygg og nytt tilbygg over 50 kvadratmeter.
 • For eigen bustad eller fritidseigedom gjeld sjølvbyggjarbestemmelsane.

2. Tiltak som krev søknad og løyve - som kan utførast av tiltakshavar

Gjeld tiltak som er omfatta av Pbl kapittel 20 § 20-2 - t.d. mindre tiltak på bebygd eigedom, vanlege driftsbygningar i landbruket, bygg, konstruksjonar eller anlegg med mellombels plassering for eit tidsrom av inntil 2 år og andre mindre tiltak som etter kommuna sitt skjøn kan utførast av tiltakshavar.

3. Tiltak som ikkje krev søknad og løyve.

Gjeld følgjande tiltak etter Pbl § 20-1 dersom dei er i samsvar med plan:

Mindre frittliggjande bygningar på bebygd eigedom som ikkje skal brukast til bustadføremål,

 • mindre frittliggjande byggverk knyta til jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområde,
 • mindre tiltak på eksisterande byggverk,
 • mindre tiltak utandørs,
 • mindre fasadeendringar og tiltak som kommuna finn kan fritakast for søknadsplikt.

Søknad om løyve er heller ikkje naudsynt for tiltak etter § 20-1 fyrste leden bokstav j) når tiltaket ikkje skal stå i lengre tid enn 2 månader.

Frå 01.01.2012 er følgjande våtsromarbeid ikkje søknadspliktige:

 • Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterande bygg innanfor ei brukseining.
 • Bygging av nytt våtrom i eksisterande bygg innanfor ei brukesining.
 • Bygging av våtrom i nytt tilbygg over 50 kvadratmeter der tilbygget ikkje skal brukast som sjølvstendig brukseining.
 • Ombygging og nybygging av fleire våtrom i fleire brukseiningar (t.d blokker) så lenge arbeida ikkje berører skilje mellom brukseiningane (at brannskilje ikkje blir brote).
 • Våtrom i vanlege driftsbygningar i landbruket.
 • Målgruppe for tenesta

  • Husbyggjarar, næringsdrivande, alle som skal utføre tilbygg, ombygging eller gravearbeid som kjem inn under plan- og bygningslova
 • Slik får du tenesta

  • Søknad sendast på fastsett skjema saman med nødvendig dokumentasjon.
 • Søknadsfrist

  • Fortløpande sakshandsaming.
 • Skjema og dokument

  • Skjema og opplysningar får du ved å kontakte kommunen, eller du kan hente ut skjema frå sjølvbeteningsboksen i høgre side.
 • Pris

  • Betalingsregulativ etter plan- og bygningslova. Nokre døme:
  • Oppføring av bustad og fritidshus: kr. 11.863,-.
  • Oppføring av andre bygningar 0 - 70 kvadratmeter: 5.971,-.
  • Oppføring av andre bygningar 70 - 100 kvadratmeter: 9.177,-.
  • Over 100 kvadratmeter kr 1.164,- for kvar påbyrja 100 kvadratmeter.
  • Sjå fullstendig gebyrregulativ i botnen av denne artikkelen.
 • Kontakt

  • Teknisk kontor Midtgard ved Leif Morten Plassen
 • Kontakt e-post

 • Kontakt telefon

  • 468 21 863
 • Lovgrunnlag

  • Plan- og bygningslova med forskrifter.

 • Rett til å klage

  • Du kan klage på vedtak innan tre veker frå mottak av vedtaket.
  • Klagen sender du til kommunen. I klagen skal det opplysast kva du ynskjer endra i vedtaket og grunngje dette.
  • Kommunen kan gje nærare orientering om dette.
  • Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.
  • Blir vedtaket oppretthalde blir saka sendt Fylkesmannen til avgjerd.