Framside/Tenester til deg/Næringsliv/Landbruk/Landbrukseigedom

Deling av eigedom

Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Departementet kan gje samtykke dersom samfunnsinteresser taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsyn til den avkastning eigedomen kan gje. Løyve til deling fell bort dersom det ikkje er rekvirert delingsforretning innan tre år.
 • Slik får du tenesta

  • Søknad om deling sendast på fastsett søknadsskjema saman med kart til Lom kommune. Kommunen avgjer alle søknader om deling av eigedom. Delingssaker som krev dispensasjon etter plan- og bygningslova § 7 skal til politisk behandling i kommunen.
 • Kontakt

  • Jordbrukssjef Silke Hansen
 • Kontakt e-post

  • silke.hansen@lom.kommune.no
 • Lovgrunnlag

  • Jordlova, Plan- og bygningsloven.
Tips ein ven Skriv ut