Lister for eigedomsskatt

Skattelistene for eigedomsskatt er lagt ut på servicetorget på Midtgard til tre vekers gjennomsyn frå 23. februar 2015, jfr.§15 i Lov om eigedomsskatt. Skatten forfell til betaling i 6 terminar som andre kommunale avgifter.
Du kan og sjå listene som pdf-filer ved å klikke på lenkene nedanfor.

 

Kortfatta informasjon om eigedomsskatt

Lom kommunestyre vedtok i 2011 å omtaksere eigedomar innanfor eksisterande eigedomsskattegrense i Lom kommune. Lom kommune innførte eigedomsskatt i 1975 for bustader og næringseigedomar på Fossbergom og for verker og bruk i heile kommunen.

Lenke til kortfatta brosjyre om eigedomsskatt (pdf-fil, 68KB).

Utdypande informasjon om eigedomsskatt

Ny taksering og botnfradrag

Eigedomsskattetaksering blir gjennomført i Lom kommune med veknad frå 1. januar 2012. Takstutvalet er godt i gang med synfaringa av eigedomane. Dei gjennomfører synfaring på den enkelte eigedom etter at informasjonsbrev med registreringsskjema er utsendt til eigarane.
Om du vil ha nærare opplysning om takseringstidspunkt, kan du ta kontakt med servicetorget, telefon 6121 7361 eller med Kristin Kolden Brandsar, telefon 61 21 73 46.