Lom Frisklivssentral

Biletet syner logoen til Frisklivssentralen i Lom

Frisklivssentralen ynskjer å hjelpe personar som vil endre livsstil for å oppnå sunne levevanar. Du treng ikkje vera sjuk eller ha ein diagnose for å koma på Frisklivssentralen.

Målet er å setje kvar enkelt i stand til å endre levevanane sjølve

Opplegget i Frisklivssentralen startar med ei frisklivssamtale. Her bestemmer du kva som skal vera dine mål, og korleis du vil gå fram for å oppnå dei. Frisklivssentralen arbeider etter prinsippet om ”hjelp til sjølvhjelp”, det vil seie at du må ha motivasjon og lyst til å gjere ei endring, og vera innstilt på å jobbe med dette over tid.

Råd og rettleiing

Frisklivssentralen kan gi deg enkel rettleiing om fysisk aktivitet, kosthald og levevanar. Du kan få råd om eit eigna lokalt aktivitetstilbod eller om aktivitetar som du kan gjera på eigahand. I byrjinga vil det bli individuell oppfølging, men det kan bli aktuelt med gruppeaktivitetar etter kvart. Det kan også bli halde kurs innan ulike tema.


 • Målgruppe for tenesta

  • Personar som har auka risiko for, eller allereie har utfordringar eller sjukdom, på grunn av livsstil, primært innanfor levevaneområda fysisk aktivitet, kosthald og tobakk.
 • Slik får du tenesta

  • Du må ha avtale før du møter opp på Frisklivssentralen.
  • Du kan ta kontakt med Frisklivssentralen sjølv og avtale time. Du kan også tilvisast frå lege, anna helsepersonell eller NAV.
  • Oppfølging over ei reseptperiode på tre månader. Denne kan forlengast ved behov.
  • Opningstid: Torsdag kl 09.00-15.30. Elles etter avtale.
 • Pris

  • Frisklivssentralen er ei gratis teneste.
 • Kontakt

  • Anne Marstein
 • Kontakt e-post

 • Kontakt telefon

  • 915 48 319