Framside/Tenester til deg/Omsorgstenester/Heimehjelp

Heimehjelp

Kommuna skal tilby praktisk bistand og opplæring i daglege, praktiske gjeremål til brukarar som har et særs hjelpebehov på grunn av sjukdom eller funksjonshemming. Personar som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv eller heilt avhengige av praktisk eller personleg assistanse for å greie daglege gjeremål, kan få tilbod om tenesta praktisk bistand/ opplæring.

 • Målgruppe for tenesta

  • Søkjarar som på grunn av alder, funksjonshemming, sjukdom eller andre årsaker har eit særleg behov for praktisk hjelp i heimen til daglege gjeremål.
 • Slik får du tenesta

  • Lom og Skjåk tildelingskontor tildeler heimehjelp etter individuell kartlegging og tverrfagleg vurdering.
 • Pris

  • Heimehjelp og praktisk bistand/opplæring:
  • Mottakarar av heimehjelp og praktisk bistand/opplæring som ikkje er til personleg stell og eigenomsorg betaler for tenesta etter abonnementsordning.

  • Eigenbetaling skal betalast etter husstanden (ektefelle/sambuar) si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag. Den reelle inntekta skal leggjast til grunn dersom inntekta er vesentleg endra, dette må dokumenterast av brukaren.

  • Inntektsgrensene blir justert etter grunnbeløpet i folketrygda, som per 01.05.2016 er kr 92 576.

  • Inntekt: Betalingssats per månad:
  • Inntil 2G kr 185 152: kr 200,- *)
  • Mellom 2G og 3G frå kr 185 152 til kr 277 728: kr 845,-
  • Mellom 3G og 4G frå kr 277 728 til kr 370 304: kr 1 123,-
  • Mellom 4G og 5G frå kr 370 304 til kr 462 880: kr 1 545,-
  • Over 5G frå kr 450 340: kr 2 050,-
  • *) I samsvar med rundskriv I-1/2017 frå Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Kontakt

  • Lom og Skjåk tildelingskontor tlf: 90562291 adresse: Moavegen 30, 2690 Skjåk.
 • Lovgrunnlag

  • Heimehjelp er ei lovpålagt teneste etter Helse- og omsorgstjenestelova § 3-2 fyrste ledd nr 6, bokstav b, og § 11-2 om rett til å krevja vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenster.
  • Forvaltningsloven.
 • Rett til å klage

  • Det er mogleg å klage på vedtaket, jmf. Forvaltningslova § 28. Rett klageinstans er Fylkeslegen i Oppland. Klaga skal sendast til Lom og Skjåk tildelingskontor innan 3 veker frå vedtaket er motteke. Lom og Skjåk tildelingskontor kan hjelpe deg med å skrive klaga.
Tips ein ven Skriv ut