Nytt kontor for tildeling av tenester i pleie og omsorg

Tildelingskontoret er ei ny felles teneste for Lom og Skjåk.  Tildelingskontoret tek i mot og behandlar søknader om tenester i pleie og omsorg. Rettferd og likskap er ei rettesnor for kontoret.

Folkehelseprofil for Lom kommune

Folkehelseprofilar for kommunane 2015 er i dag publiserte på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tema for 2015-profilane er psykisk helse blant barn og unge. Kommunane vil også finne forskjell i levealder mellom utdanningsgrupper. På landsbasis er denne forskjellen 7 år for menn og 5 år for kvinner.

Lenke til folkehelseprofilen for Lom kommune.

Og her kan du finne profilen for andre kommunar i landet.

Folkehelseoversikt Lom kommune

Alle kommunane i Nord-Gudbrandsdalen har fått utarbeidd folkehelseoversikter ved koordinator i samfunnsmedisin i samarbeid med den enkelte kommune. Du kan sjå alle oversiktene ved å gå inn på heimesida til Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter, www.nglms.no.

Helse og rehabilitering

Helsetenestene i Lom kommune er lokalisert på helsesenteret og på helseheimen.