Framside/Tenester til deg/Sosiale tenester/Hjelp til flyktningar

Flyktningetenesta

Busetting av flyktningar som kommunestyret har gjort vedtak om å ta i mot etter oppmoding frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Tenesta skal og koordinere busetting og gjennomføre introduksjonsprogram. Målet med introduksjonsprogrammet er å gje grunnleggjande opplæring i norsk og samfunnskunnskap og førebu flyktningane for deltaking i yrkeslivet. Programmet kan vare i inntil tre år.

Kontaktinformasjon

Gro Holø Flyktningkonsulent tlf. 469 17 471, gro.holo@lom.kommune.no

Christian Ify Biko, tlf 953 66 389, e-post christian.ify.biko@lom.kommune.no

  • Målgruppe for tenesta

    • Flyktningar
  • Lovgrunnlag

    • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
Tips ein ven Skriv ut