Flyktningetenesta

Busetting av flyktningar som kommunestyret har gjort vedtak om å ta i mot etter oppmoding frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Tenesta skal og koordinere busetting og gjennomføre introduksjonsprogram. Målet med introduksjonsprogrammet er å gje grunnleggjande opplæring i norsk og samfunnskunnskap og førebu flyktningane for deltaking i yrkeslivet. Programmet kan vare i inntil to år.

Kontaktinformasjon

Christian Ify Biko, telefon 61 21 73 18 eller 953 66 389, e-post christian.ify.biko@lom.kommune.no
Arjen Kuiper, telefon 916 84 472, e-post arjen.kuiper@lom.kommune.no

  • Målgruppe for tenesta

    • Flyktningar
  • Lovgrunnlag

    • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).