Høyring av forslag til planstrategi for Lom kommune 2012 – 2015

Lom formannskap behandla forslag til kommunal planstrategi i møte 26.06.2012 og vedtok å leggje planforslaget ut på høyring i 30 dagar. Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterer hvilke av kommunens planar som skal reviderast i perioden. Evt. merknadar bes innan 15. august 2012. Planstrategien skal behandlast av kommunestyret til hausten.
Tips ein ven Skriv ut