Framside/Planar/Kommunedelplanar

Høyring: Kommunedelplan avløp – Lom kommune

Lom kommune, Formannskapet vedtok 19.11.2013 å legge forslag til Kommunedelplan avløp ut på offentlig ettersyn. Høyringsfrist er 25. februar 2014.

Planens formål

Formålet med Kommunedelplan avløp er å skaffe samla oversikt over eksisterande og framtidige avløpsforhold i Lom kommune.

Høyring

Planen ligg ute på offentlig ettersyn i henhald til plan- og bygningslovens § 12-10 i seks veker. Plandokumenta er lagt ut på Lom kommunes sørvistorg.

Merknadar til planen sendast til: Post: Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM. E-post: post@lom.kommune.no. Spørsmål til planen rettast til Terje Hoel, tlf. 61217331, E-post: terje.hoel@lom.kommune.no

Dokumentoversikt

Høyringsdokument finn du ved å klikke på lenkane under. Kommunedelplan avløp utgjer plandokument som ligg til offentleg ettersyn i saka. Forhold med forureining i vassdrag i tilknyting til avløpsanlegg er kartlagt av NIVA med Rapport LNR 4613-2002, samt vurdering av resipientforhold notat datert 05.05.2003.

Brev, offentleg ettersyn av forslag til kommunedelplan avløp

Kommunedelplan avløp, særutskrift FS sak 76-2013

Kommunedelplan avløp, rapport 2010

 

Andre støttedokument og fagrapportar

NIVA Rapport LNR 4613-2002, vurdering resipientforhold

Brev NIVA 05.05.2003, vurdering resipientforhold

V6, Innledende notat problemstillinger-konsekvenser

V7, Kartvedlegg

 

Vedteke dokument:

Handlingsplan kommunale VA- anlegg 2014-2017

Handlingsplan private renseanlegg 2014-2017

 

Tips ein ven Skriv ut