LomHelseheim

tildeling av langtidsopphald i sjukeheim, vurderingsmoment og vurderingslister++

Høyringsnotat - forslag til kommunal forskrift

Stortinget har vedteke  lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester. Regjeringa vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Inntil nasjonale kriterier er på plass er kommunane ved ovannemnte lovendring plikta til å utarbeide kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphald, om ventelistar og oppfølging av personar som står på venteliste.

Nedanfor kan du lesa høyringsnotatet og utkast til forskrift:

Tips ein ven Skriv ut