Framside»Tenester til deg»Sosiale tenester»Husbankordningar

Husbankordningar - Tenesteinnhald

Alle låne- og tilskottsordningar frå Husbanken er lagt til sosialavdelinga som vidareformidlar dei.

Bustøtte

Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader.

Husbanken og kommunen samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fattar vedtaka, men det er kommunen som behandlar søknadene og har all kontakt med deg som søkjar.
Les meir om bustøtte.

Startlån

Startlån skal medvirke til at husstander med bustadetableringsproblem skal få sjansen til å etablere seg og bli buande i eigen bustad. Startlån er ei behovsprøvd låneordning som kan gjevast i samband med kjøp, utbetring, oppføring av bustad eller til refinansiering av dyre lån. Målgruppa er unge i etableringsfasen, barnefamiliar, einslege forsørgjarar, funksjonshemma, flyktningar, eller andre økonomisk vanskelegestilte husstander. Søknadsskjema og Lom kommune sine retningsliner for ordninga får du ved å klikke deg vidare inn på husbanken sine heimesider. Startlån kan søkjast fortløpande.

Bustadtilskott

Tilpasning / utbetring:
Kan gjevast i samband med spesialtilpasning av ny bustad og utbetring eller tilpasning av brukt bustad.

Målgruppe er rusmisbrukarar, flyktningar, funksjonshemma eller andre spesielt vanskelegstilte på bustadmarknaden.

Til etablering:
Kan gjevast i samband med kjøp, utbetring eller oppføring av bustad.

Målgruppa er funksjonshemma, særleg vanskelegestilte og unge i etableringsfasa.

Tilskotsordninga er strengt behovsprøvd, der husstanden sin samla situasjon og økonomi blir lagt til grunn.Det er utarbeidd retningsliner fastsett av Husbanken.

Nærare informasjon og søknadsskjema får du på www.husbanken.no.

Generelt

Søknader om oppføringslån eller utbetringslån blir sendt Husbanken for behandling.

Låne- og tilskottsordningane er behovsprøvde.

Brosjyrer, søknadsskjema og nærare informasjon om ordningane får du ved å gå inn på Husbanken sine heimesider.

  • Kontakt

    • Økonomikontoret ved Trude Slettom.
  • Kontakt e-post

    • trude.slettom@lom.kommune.no
  • Kontakt telefon

    • 61 21 73 49
Tips ein ven Skriv ut