Framside/Planar/Kommunedelplanar
football-2778583_640

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet til offentleg ettersyn

20. november 2017

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er lagt ut til offentleg ettersyn, slik at dei som ynskjer kan uttale seg.

Høyring: Kommunedelplan avløp – Lom kommune

20. desember 2013

Lom kommune, Formannskapet vedtok 19.11.2013 å legge forslag til Kommunedelplan avløp ut på offentlig ettersyn. Høyringsfrist er 25. februar 2014.

Kommunedelplan for Nordsetrene.

24. september 2009

Kommunedelplan for Nordsetrene vart vedteken av kommunestyret 01.07.2009. Føremålet med planen var å avklare den overordna arealbruken i området både på bakgrunn av innkomne søknader/private reguleringsplanforslag og med omsyn til interesser som landbruk, friluftsliv, naturvern og kulturminnevern. Planinnhald og prosess går fram av plankartplanføresegner og sakspapira.

Kommunedelplan for Fossbergom.

24. september 2009

Kommunedelplan for Fossbergom vart vedteken av kommunestyret 14.10.03. Planen omfattar kommunesenteret med tilgrensande areal. Kommunedelplanen er ein overordna plan for den langsiktige arealbruken i området knytt til Fossbergom. Planinnhald og prosess går fram av plankart og planføresegner.