Framside/Planar/Kommuneplan
Illustrasjonsbilete frå Fossbergom med Lomseggen i bakgrunnen

Vedteke Samfunnsdel til kommuneplan for Lom kommune

04. november 2016

Som ansvarleg myndigheit har Kommunestyret  27. oktober 2016, vedteke samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune. 

Formålet med samfunnsdelen  er å leggje føringar for kommunen sitt planleggingsarbeid, og gjev retningsliner for korleis kommunen sine mål og strategiar skal gjennomførast. 

Illustrasjonsbilete frå Fossbergom med Lomseggen i bakgrunnen

Offentleg ettersyn av samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune - melding om oppstart av arealdelen til kommuneplan.

27. november 2015

Formannskapet i Lom kommune gjorde i møte 17.11.15 vedtak om å leggje ut samfunnsdelen til kommuneplan til offentleg ettersyn. 

I same vedtak er det bestemt at arbeidet med kommuneplanens arealdel blir starta opp.

Høyringsforslaget til kommuneplanens samfunnsdel med tilhøyrande dokument er òg tilgjengeleg på Lom folkebibliotek og i kommunens servicetorg.

Innspel til planarbeidet kan sendast til kommunen per e-post til post@lom.kommune.no eller per post til: Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom.

Frist for uttale og innspel er 22.januar 2016.

Nedanfor kan du klikka deg inn på vedlegga: 

 

Vedteke planprogram til kommuneplan for Lom kommune

09. juli 2015

Som ansvarleg myndigheit har formannskapet tysdag 30. juni 2015, vedteke planprogrammet for kommuneplanen til Lom kommune. 
Planprogrammet omfattar revisjon av samfunnsdelen og arealdelen til  kommuneplan for Lom.

Planprogrammet og høyringsnotatet lastar du ned ved å trykkja på lenkene, dei er og  tilgjengelege i servicetorget. 

Oppstart av arbeid med samfunnsdel til kommuneplanen for Lom kommune, offentleg ettersyn av planprogram

23. januar 2015

Lom formannskap gjorde 16.01.2015 vedtak om å starte opp arbeidet med revisjon av samfunnsdelen til kommuneplan for Lom.

I same vedtak har formannskapet lagt framlegg til Planprogram for kommuneplan - Lom kommune ut til offentleg ettersyn. Framlegget til planprogram er tilgjengeleg på slutten av denne artikkelen, og er lagt ut på kommunens servicetorg, på Lom Folkebibliotek og på Coop Bøverdalen.

Innspel til arbeidet med revisjon av samfunnsdelen, og uttaler til planprogrammet kan sendast Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom eller på e-post til post@lom.kommune.no innan 2. mars 2015.

Planprogram til høyring

Ta del i diskusjonen om utviklinga av Fossbergom - Høyringsfristen er 26. mai

14. april 2011
Planprosessen for å revidere kommunedeldelplan for Fossbergom er i gang. I medhald av Plan og bygningslova § 11-12 og 11-13 vedtok Formannskapet den 12. april 2011 å legge forslag planprogram til offentleg ettersyn.
Ei av hovudmålsettingane er at arbeidet blir ein viktig arena for diskusjon om den overordna utviklinga av Lom sentrum, Fossbergom. I planprogrammet kan du lese meir om kva arbeidet vil innehalde, og du kan delta i arbeidet ved å sende innspel og merknader til kommunen.

Kommuneplanen sin arealdel

24. september 2009

Gjeldande arealdel til kommuneplanen vart vedteken av kommunestyret 14.oktober 2003. Planinnhald og prosess går fram av plankart og planføresegner.