paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 22.06.2017 kl 15.00 på kommunestyresalen, Midtgard

Orienteringssak:

Tilrettelegging for overføring av kommunestyremøte på nett
Informasjonskonsulent Ola Rossehaug orienterer

Referatsaker
Delegeringssaker

PS 18/2017   Uttale frå Lom kommune til søknad frå GLB om endring i manøvreringsreglementet for
                      Tesse
PS 19/2017   Revidering av reglementet for bruk av næringsfondet
PS 20/2017   Etablering av felles innkjøpskontor
PS 21/2017   Årsrekneskap og årsmelding 2016
PS 22/2017   Budsjettjustering med bakgrunn i rekneskaprapportering 1. tertial 2017
PS 23/2017   Investeringar overført frå 2016 til 2017
PS 24/2017   Rullering av økonomiplanen 2018 – 2021
PS 25/2017   NGK - Organisasjonsutvikling , Fusjon av IKS – kommunerevisjon
PS 26/2017   Søknad om tilskot frå næringsfondet - Jotunheimen Rein AS
PS 27/2017   Søknad om tilskot til utbetring av Marsteinsbrua - Ofigsbø og Øverbø
PS 28/2017   Felles politiråd for kommunane Skjåk, Lom og Vågå
PS 29/2017   Tilbod om innløysing av aksjer i Gudbrandsdal Lufthavn AS
PS 30/2017   Utbygging av Gjeisarjordet del 2 - Avtale om trykkforsterkar vatn
PS 31/2017   Eigarskapsmelding 2017
PS 32/2017   Integreringsplan for Lom kommune
PS 33/2017   Årsmelding kontrollutvalet 2016
PS 34/2017   Plan for selskapskontroll 2017 – 2021
PS 35/2017   Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2021

Tips ein ven Skriv ut