Framside/Politikk/Aktuelt
paragraph-386042_640

Kommunestyremøte 23. juni 2016

Møtestad er kommunestyresalen på Midtgard kl. 16:00

Saksliste:

 • Referatsaker
 • Delegasjonssaker
 • Løyving investeringsprosjekt 2015 - overføring til 2016
 • Årsrekneskap og årsmelding 2015
 • Søknad om tilskot frå næringsfondet - Garmo Grendaskule SA
 • Renovering av svømmehall med teknisk anlegg
 • Revidering av Klima - og energiplan. Kartlegging av enøktiltak.
 • Heilskapleg risiko- og sårbarheits-analyse for Lom kommune
 • Budsjettjustering etter rekneskapsrapportering 1. tertial 2016
 • Ombygging/utviding  av eksisterande helsesenter og ombygging av 3. etg. i midtbygget på helseheimen - løyvingssak - fullmakt til formannskapet
 • Søknad om løyving frå næringsfondet - Nasjonalparkriket Reiseliv 2016
 • Godkjenning av vertskommuneavtale for felles teneste i psykisk helsearbeid Lom og Skjåk
 • Kommunereform - slutthandsaming av kommunesamanslåing med Skjåk kommune
 • Utgard - Installasjon av kjøling i samband med utskifting av ventilasjonsaggregat
 • Val av medlemmar til Nord-Gudbrandsdal jordskifterett 1.1.2017 - 31.12.2020
 • Oppnemning av militære skjønnsnemnder i Oppland 1.1.2016 - 31.12.2019
 • Val av lagrettemedlemmar/meddommarar ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020
 • Val av meddommarar til Nord-Gudbrandsdal domssokn 1.1.2017 - 31.12.2020
 • Val av skjønnsmenn til Nord-Gudbrandsdal domssokn 1.1.2017 - 31.12.2020
 • Ny partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og kommunane i Oppland 2016-2019
 • Melding om flytting - søknad om fritak frå kommunale verv
 • Ordet fritt
Tips ein ven Skriv ut