Kommunestyremøte - 30.04.2015

 

 

Stad: Kommunestyresalen Midtgard

Temadag skule barnehage
08:45  Oppmøte med kaffe
09:00  Velkomen ved ordførar
09:10  Presentasjon av kvalitetsmeldinga for Lomsskulen 2015. Med drøfting
10:00  Skular og barnehagar presenterer god praksis
11:40  Tankar om Lomsskulen på sikt - ordet fritt
12:00  Dugurd

12:40  Oppstart handsaming av sakliste
Orientering: Gudbrandsdal lufthavn - Tolstadåsen. Svar på spørsmål /orientering frå ordførar

Sakliste
Refersaker
Delegasjonssaker
PS 14/2015  Kvalitetsmelding Lomsskulen 2015
PS 15/2015  Kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2015 - oppnemning av valstyre
PS 16/2015  Forslag til handlingsplan mot vold i nære relasjoner
PS 17/2015  Kommunalt tilskot til avverking i skogbruket i Lom 2015
PS 18/2015  Opptak av startlån i Husbanken for vidare utlån
PS 19/2015  Løyving til å gjennomføre ei drifts- og ressursanalyse innan helse- og omsorg
PS 20/2015  Ny "skrubb" og oppvaskmaskin på kjøkken ved Lom Helseheim
PS 21/2015  Søknad om tilskot frå næringsfondet - Camp Jotunheimen AS
PS 22/2015  Tor Jonsson 100 årsjubilum 2016
PS 23/2015  Løyving til innkjøp av ny brannbil - Lom og Skjåk brannvesen
PS 24/2015  Sognefjellstunnelane - status og vegen vidare etter Aust-vest utgreiinga
PS 25/2015  Årshjul
PS 26/2015  Høyringsuttale frå Lom kommune ang. nye energikrav til bygg
PS 27/2015  Barnehagetilbodet 2015-2016
* Ordet fritt

 

 

 


 


 

Tips ein ven Skriv ut