Kommunestyremøte

Møtestad: Kommunestyresalen, Midtgard
Dato: 20. februar 2014
Tid: Kl. 18:00

Orienteringssak

 • Sjukehusstruktur – oppdatering av status

Drøftingssak

 • Eigarskapsmelding Lom kommune – innhald og form

Sakliste

 • Referatsaker
 • Endringsval diverse politiske verv
 • Endringsval Lom formannskap
 • Fritak frå politiske verv -Roger Hoel
 • Kompetanse-, universitets- og forskingsfond for Oppland - endring av vedtekter
 • Vidareføring av Saksutval Samhandlingsreformen
 • Lom og Skjåk kommunar - Felles tenester og butilbod for funksjonshemma, med behov for heildøgnsomsorg
 • Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014
 • Organisering av skulane i Lom med vekt på høg kvalitet og god ressursutnytting
 • Slutthandsaming av reguleringsplan for Ulstad bustadområde
 • Revisjon av planstrategi 2012-2015, handlingsdelen
 • Medfinansiering - utvikling av Gjendeosen
 • Kontrakt varmekjøp, overføring av avtale mellom Oplandske Bioenergi AS og Lom kommune til Lom Biovarme AS
 • Sognefjellstunnelane - konseptvalutgreiing og statusendring for delar av Fv 53 og 55
 • Eigenbetaling Brukarstyrt personleg assistanse og miljøarbeidarteneste
 • Barnehagetilbodet 2014-2015
 • Godkjenning av vertskommuneavtale om felles NAV-kontor Lom og Skjåk

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut