Kommunestyremøte

Dato:  10.03.2016
Stad:  Kommunestyresalen Midtgard

Orientering:
Planlegging av program for bygging av omsorgsbustader

Referatsaker
Delegasjonssaker

Politiske saker:
- Søknad om støtte frå næringsfondet - Lomb Brygg
- Søknad om tilskot frå næringsfondet - Grjotheim Gard v/Håvard Grjotheim
- Kvalitetsstandarder for tildeling av tenester i pleie og omsorg
- Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
- Krav om lovlegkontroll frå kommunestyrerepresentantane frå Bygdalista - kommunestyresak RS 35/2015
- Fullmakt til administrasjonssjefen - kjøp av bustadar/bygging av bustadar til ymse prioriterte brukargrupper
- Lom fjellstyre - nytt godtgjerslereglement
- Konsesjonssøknad for Graffer kraftverk - høyringsuttale frå Lom kommune
- Val av røystestyre og valstyre - 2016-31.12.2019
- Val av representant og vararepresentant til representantskapet i Gudbrandsdal Krisesenter IKS for perioden 2016-2019
- Lom og Skjåk kommune - godkjenning av intensjonsavtale og vidare prosess for samaslåing

Ordet fritt

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut