Framside/Tenester til deg/Næringsliv/Landbruk
Nye krav til storfehald

TINE inviterer mjølkeprodusentar til informasjonsmøter om nye krav for storfehald

13. november 2017

TINE inviterer alle mjølkeprodusentar i Nord-Gudbrandsdalen til informasjonsmøter om utfordringar og løysingar i forbindelse med nye krav for storfehald i 2024.

For meir info les denne invitasjonen PDF document ODT document .

068

Fagdag om husdyrgjødsel i Vågå

02. mai 2017

Landbrukskontoret i Vågå/Sel saman med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer fagdag om husdyrgjødsel på Søre Stae i Vågå 10. mai 2017 kl. 10-14.

restaurert låve

Søknadsfrister for å søkje om SMIL-midlar, kommunale tilskott og produksjonstilskott i jordbruket

28. april 2017

15. mai er søknadsfrist for fleire tilskottsordningar:

2 kalver

Søk om produksjonstilskot i jordbruket innan 15. mai 2017

24. april 2017

Frå og med 1. mai kan du levere søknaden om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Søknadsfristen er 15. mai. Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søke om tilskot i mai. Om du berre driv med planteproduksjon skal du ikkje søke før i oktober. Dei som driv med husdyr- og planteproduksjon må sende søknad både i mai og oktober. Tilskotet vert utbetalt i februar 2018.

2 kalver

Nytt forvaltningssystem for produksjonstilskott i jordbruket

23. mars 2017

Frå mai 2017 blir det eit nytt system for å søkje om produksjonstilskott og avløysartilskot. Dette vil føre til ein del endringar m.a. søknadsfrist og telledato for husdyr, men ingen endringar i regelverk eller korleis tilskott vert utrekna. Søknaden skal leverast elektronisk, og det er ikkje lenger mogleg å levere søknaden på papir.

 

Agromiljø slangespreder med stripespreder

Slangespreiar med stripespreiar for spreiing av husdyrgjødsel

Eit tiltak for miljø og gardsøkonomi

14. mars 2017

Bruken av slangespreiar med stripespreiar har store fordelar samanlikna med bruken av tradisjonell breispreiar:

  • Mindre jordpakking fordi det brukast slange frå onnfjoset i steden for køyring med vogn på jordet og pga. ca. 65% mindre køyring på jorda gjennom endra køyremønster

  • Mindre tap av nitrogen pga. mindre kontakt med lufta ved at godt vassblanda møkk leggast i striper ned på bakken

  • Stor kapasitet for å få ut vassblanda husdyrgjødsel gjennom slangar med stor dimensjon og høgtrykkspumpe

  • Mindre avhengig av værforhold fordi husdyrgjødsla kjem rett ned på bakken

  • Utvida spreiesesongen fordi møkka legg seg i langt mindre grad på plantane

  • Positivt miljøtiltak og mindre lukt pga. mindre ammoniakktap – i Danmark er det forbod mot å spreie husdyrgjødsel på eng utan nedlegging eller nedfelling

  • Bruk av nitrogen frå kunstgjødsel vert redusert gjennom betre utnytting av nitrogen i husdyrgjødsel (opptil 60 %) – dette er sparte pengar og spart miljø!

 

Ulempa er berre ein – det trengs kostbart utstyr til det, og det krev ein del tid til å legge ut slangar. Møkka må vera godt vassblanda.

 

For meir info kan du lese disse artiklar:

https://nordland.nlr.no/fagartikler/14791/

https://www.nlr.no/media/ring/5172/NLR/Fagrapport%20Bedre%20spredeteknikk%20v1-1.pdf

 

Vil du prøve slangespreiar med stripespreiar for spreiing av husdyrgjødsel?

Jørn Sæther frå Lesjaskog mob. 958 28 622 har slikt utstyr (Agromiljø stripepreder) og kjem til Vågå/Lom til våren. Han kan ta på seg nokre fleire oppdrag. Ta kontakt dersom du er interessert.

For meir info om utstyret kan du gå inn på heimesida til Agromiljø. Der finn du også fleire filmar.

storfe på Graffer

Landbruksmøte på Skjåk turistheim

21. februar 2017

Næringskontoret i Skjåk ynskjer velkommen til landbruksmøte den 22.03.2017 kl 10.

For meir info sjå invitasjon til møte her.

Treng du ny kompetanse?

Autorisasjonskurs i plantevern

07. februar 2017

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet held autorisasjonskurs i plantevern vinteren 2017.

Drenering av jordbruksjord

Tilskot til drenering av jordbruksjord

26. januar 2017

Lom kommune har fått tildelt 115.318 kr i tilskot til drenering for året 2017.