Framside/Tenester til deg/Næringsliv/Landbruk/Landbrukseigedom

Konsesjon

11. februar 2013

Konsesjon er løyve til å erverve/kjøpe fast eigedom. Alt erverv av fast eigedom er i utgangspunktet konsesjonspliktig.

Konsesjon er ikkje nødvendig når:
- eigedommen er ei ubygd enkelttomt for bustad eller fritidshus under 2 daa og er godkjent frådelt etter plan- og bygningslova og jordlova (§4),
- eigedommen er ei ubygd enkelttomt for bustad eller fritidshus som ligg i eit område som i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningslova er lagt ut til byggjeområde, og der tomteinndelinga er gjennomført eller godkjent (§4),
- andre ubygde areal, dersom dei ligg i eit område som i reguleringsplan er regulert til anna enn landbruksområde, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til byggjeområde (§4)
- eigedommen er bygd ut og ikkje større enn 100 daa, der ikkje meir enn 20 daa av arealet er fulldyrka (§4)
- kjøpar har odelsrett til eigedommen eller er i nær slekt med seljar (§5)

Forpakting

27. oktober 2009
Forpaktingsavtaler skal godkjennast av kommunen. Avtala skal vera skriftleg og gjelde for minst 5 år. Stuttare forpakting kan godkjennast i særlege høve. Berre leige av jord der bygningane, buskap e.l. ikkje er med i leiga er unnateke.

Landbruksveg, godkjenning

27. oktober 2009
Alle vegar for landbruksføremål (jord- og skogbruk) skal godkjennast av kommunen før dei blir bygde. Dette gjeld og driftsvegar på jordet. Oppstillingsplass for landbruksmaskinar og enkle driftsvegar som krev små terrenginngrep treng ikkje godkjenning.

Bu- og driveplikt, søknad om utsetting eller fritak

27. oktober 2009
Ein kan søkje kommunen om utsetting eller fritak frå bu- og driveplikta på landbrukseigedomar. Ingen har krav på fritak. Storleiken på bruket, avkastningsevna, hustilhøva, søkjar sin livssituasjon og tilknyting til eigedommen og ønsket om å styrke og halde oppe busetjinga i området er avgjerande ved vurdering av fritak. Lom kommune avgjer søknad om fritak.

Deling av eigedom

27. oktober 2009
Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Departementet kan gje samtykke dersom samfunnsinteresser taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsyn til den avkastning eigedomen kan gje. Løyve til deling fell bort dersom det ikkje er rekvirert delingsforretning innan tre år.

Gardskart i Lom

26. oktober 2009

Alle som eig landbrukseigedom i Lom har fått nye kart som viser fordeling av areal på kvar enkelt eigedom. Gardskartet blir brukt som grunnlag for utrekning av produksjonstilskot.