Framside/Tenester til deg/Næringsliv/Landbruk/Landbrukseigedom

Landbruksveg, godkjenning

Alle vegar for landbruksføremål (jord- og skogbruk) skal godkjennast av kommunen før dei blir bygde. Dette gjeld og driftsvegar på jordet. Oppstillingsplass for landbruksmaskinar og enkle driftsvegar som krev små terrenginngrep treng ikkje godkjenning.
 • Målgruppe for tenesta

  • Grunneigar.
 • Slik får du tenesta

  • Søknad om godkjenning av plan for vegbygging sendast Lom kommune. Søknadsskjema får du i kommunen. Kommunen vurderar søknaden og sender saka til aktuelle høyringspartar. Admistrativ behandling der det ikkje er gjeve motsegn frå høyringspart. Det er vanleg med synfaring.
 • Kontakt

  • Tormod Pedersen
 • Kontakt e-post

  • tormod.pedersen@vaga.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 61 29 36 74
 • Lovgrunnlag

  • Jordlova, Skogbrukslova.
Tips ein ven Skriv ut