Framside»Tenester til deg»Omsorgstenester»Langtidsopphald

Langtidsopphald

Langtidsopphald i sjukeheim inneber: Eit døgnkontinuerleg pleie- og omsorgstilbod, som ikkje er tidsavgrensa. Regelmessig oppfølging av tilsynslege, og elles etter fagleg vurdering. Kontakt med spesialist og tannhelseteneste etter fagleg vurdering. Kontakt med fysio- og ergoterapiteneste etter fagleg vurdering. Hjelpa vert tilpassa den enkelte pasient ut frå faglege vurderingar. Tenesteinnhaldet skal utarbeidast i samarbeid med den enkelte pasient/pårørande.

Vidare kan vi tilby:

Ulike aktivitetstilbod. Tilrettelegging av personlege merkedagar. Tilbod om frisør og fotpleie (betalingsteneste) Hjelp med søknad om logoped. Hjelp til innkjøp. Hjelp til å søkje hjelpeverje.

Meir informasjon:

Om ein annan søker på vegne av deg må vedkomande ha fullmakt. Dersom du under opphaldet treng følgje til sjukehus eller andre spesialisttenester er det forventa at dine pårørande følgjer deg, evt. ordnar med at andre er med deg. Det blir utført IPLOS-registrering (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk), som er lovpålagt. Tenesta nyttar elektronisk pasientjournal. Teieplikt: Helsepersonell som yter tenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har teieplikt, jfr Lov om helsepersonell kap. 5, §§ 21-29b, jfr Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 2-1.

 • Målgruppe for tenesta

  • Personar som treng eit bu- og behandlingstilbod med stort pleie- og omsorgsbehov, eller medisinsk faglege problemstillingar, der det ikkje kan gjevast tilstrekkeleg helsehjelp i heimen.
 • Slik får du tenesta

  • Skriftleg søknad til Lom kommune, Institusjonsbasert omsorg, 2686 Lom, eller ved at korttidsopphald blir vidareført som langtidsopphald etter medisinsk fagleg vurdering.
 • Søknadsfrist

  • Søknaden blir individuelt behandla. Tildeling skjer på tverrfagleg inntaksmøte kvar tysdag. Du får skriftleg melding om vedtak.
 • Pris

  • I samsvar med reglement for betaling av opphald i institusjon.
 • Kontakt

  • Leiar institusjon Malin Sætre, mobiltelefon 40 43 79 41 eller telefon 61 21 72 19.
  • Lom helseheim, telefon 61 21 72 31.
 • Kontakt e-post

  • malin.saetre@lom.kommune.no
 • Lovgrunnlag

  • Dette er ei lovpålagt teneste. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 jfr § 3-2.
  • Tenesta er eit tilbod om heildøgns pleie, omsorg og behandling i sjukeheim.
  • Forvaltningsloven
  • Helsepersonelloven
  • Kommunehelsetenesteloven
  • Lov om pasientrettar
  • Forskrift for sjukeheim og buform for heildøgns omsorg og pleie
  • Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v.
 • Rett til å klage

  • Vedtak om tildeling og bortfall av plass vert gjort i inntaksnemnda. Desse vedtaka kan det klagast på Fylkeslegen. Klageinstans når det gjeld betaling, er Fylkesmannen. Klagefrist er 4 veker til Fylkeslegen og 3 veker til Fylkesmannen. Klage skal sendast til Lom kommune, Institusjonsbasert omsorg, 2686 Lom, som og kan gje rettleiing og råd, j.fr § 27.3 og § 28 i Forvaltningslova og Pasient- og brukerrettighetsloven, kap 7, §§ 7-2, 7-3, 7-4 og 7-5.
Tips ein ven shareon print.png