Framside»Tenester til deg»Omsorgstenester»Langtidsopphald
Skjermbilde 2016-04-07 kl

Langtidsopphald

Langtidsopphald i sjukeheim inneber: Eit døgnkontinuerleg pleie- og omsorgstilbod, som ikkje er tidsavgrensa. Regelmessig oppfølging av tilsynslege, og elles etter fagleg vurdering. Kontakt med spesialist og tannhelseteneste etter fagleg vurdering. Kontakt med fysio- og ergoterapiteneste etter fagleg vurdering. Hjelpa vert tilpassa den enkelte pasient ut frå faglege vurderingar. Tenesteinnhaldet skal utarbeidast i samarbeid med den enkelte pasient/pårørande.

Kvalitetsstandard

Dokumentet ”Kvalitetsstandardar for pleie- og omsorgstenesta i Lom kommune” er ei presisering av korleis Lom kommune ynskjer å tilby sine tenester til innbyggjarane. 

Her kan du lesa dokumentet(lenke)

 

Tips ein ven Skriv ut