Framside/Planar/Reguleringsplanar/Fossbergom/Lom fleirbrukshus

Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus

15. september 2011
Kommunestyret godkjente 08.09.2011 Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus. Planinnhald og prosess går fram av plankart, planføresegner, planskildring og sakspapira. Formålet med planen er å avklare detaljet arealbruk som legg til rette for eit velfungerande og framtidsretta skule- og idrettsområde.

Reguleringsplan for Lom Fleirbrukshus

Forslaget er lagt ut på høyring med frist 15. juli

01. juni 2011

Lom formannskap har vedteke å legge forslag til ”Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus” ut til offentleg høyring og ettersyn i tida 03.05. – 15.07.2011.

Lenke til plandokument (pdf-fil, 3,15MB). 
Plandokumenta er og lagt ut på Lom folkebibliotek og i ekspedisjonen på Midtgard.