Planar til høyring

På denne sida vil du finne oversikt over planar som er ute på offentleg høyring eller som er under behandling.

Felles kommunedelplan for klima og energi for Skjåk, Lom og Vågå kommunar - offentleg ettersyn av planprogram

Skulle du hatt tilvisingsskilt? Etter å ha vorte kontakta av fleire innbyggjarar har Lom kommune sett i gang eit prosjekt for å få opp tilvisingsskilt.

Formannskapet har i møte 07.06.17 vedteke å leggje ut Trafikksikringsplanen for Lom kommune til offentleg ettersyn. Trafikksikringsplanen skal vere ein reiskap for å planleggje, samordne og gjennomføre arbeidet med trafikksikring i Lom, og innehalde prioriterte førebyggande og fysiske tiltak med lokal og tverrsektoriell oppslutning. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ved brev datert 07.03.2017 bede Lom kommune om å gjennomføre lokal høyring av plan for skredsikring i Ulstad.

Det er lagt ved tiltaksplan 11160 Plan for skredsikring Ulstad i Lom kommune, høyringsutgave datert 20.01.2017.  

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218
Leif Morten Plassen
Byggesakshandsamar,
Mobil 468 21 863

Kontor i 3. høgda på Midtgard - Sognefjellvegen 6

Stig Roar Mandal
Ingeniør
Mobil 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellvegen 6.