Revidert reguleringsplan for Gjeisar bustadområde

Melding om reguleringsvedtak - Gjeisar bustadområde

Planen vart vedteken av kommunestyret i Lom, sak 25/2011 i møte 08.09.11.
Formålet med revisjonen er utviding av planområdet og regulering av nytt tiltak, rassikringsvoll i sør.
Kommunestyrets godkjenning kan påklagast i h.h.t. plan- og bygningslova § 1-9, jfr. forvaltningslova kap. VI. Evtentuell klage skal settast fram skriftleg til Lom kommune, Midtgard, 2686 Lom, innan tre veker frå kunngjeringsdato. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må settast fram skriftleg innan 3 -tre- år frå denne offentlige kunngjering av vedtaket, jfr. plan- og bygningsloven § 15-3.
Tips ein ven Skriv ut