Framside/Tenester til deg/Omsorgstenester/Miljøarbeid

Miljøarbeidartenesta - tenesteinnhald

Tenesta gjev praktisk hjelp og opplæring til peronar med funksjonshemmingar. Du som mottek tenesta får praktisk bistand og/eller opplæring heime. Tenesta skal kompensere for nedsett evne til å ta i vare eiga omsorg og greie dei daglega gjeremål. Basisen i arbeidet er målretta miljøarbeid. Det vil seie hjelp til sjølvhjelp. Målsettinga er at personar med samansette hjelpebehov skal ha gode levekår og høg livskvalitet. Brukarmedverknad, sjølvstendiggjering, aktivisering og sosial deltaking vektleggast.

kvalitetsstandarar

 • Målgruppe for tenesta

  • Søkjar som har eit særleg hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, der det er nødvendig med god tilrettelegging av dagleglivet sine aktivitetar og fritid. Tenesta vert gjeve uavhengig av buform.
 • Slik får du tenesta

  • Ein får eige søknadsskjema ved å kontakte Lom og Skjåk tildelingskontor. Tlf: 90562291. Adresse: Moavegen 30, 2690 Skjåk. Tildelingskontoret tildeler tenester etter individuell kartlegging og tverrfagleg vurdering.
 • Pris

  • Tenester som er opplæring eller der den praktiske hjelpa fyrst og fremst gjeld personleg omsorg og hygiene, er gratis. Praktisk hjelp til reingjering av heimen, stell av klede osv som ikkje er knytt til opplæring, er å sjå på som heimehjelpsrelatere oppgåver, og dei kommunale vederlagsatsane for heimehjelp gjeld.
 • Kontakt

  • Lom og Skjåk tildelingkontor.
 • Lovgrunnlag

  • Tildeling av miljøarbeidarteneste etter Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt 6, bokstav b, jfr § 3-1.
  • Forvaltningsloven
  • Helsepersonelloven
  • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Rett til å klage

  • Det er mogleg å klage på vedtaket, jmf. Forvaltningslova § 28. Rett klageinstans er Fylkeslegen i Oppland. Klaga skal sendast til Lom og Skjåk tildelingskontor innan 3 veker frå vedtaket er motteke. Lom og Skjåk tildelingskontor kan hjelpe deg med å skrive klaga.
Tips ein ven Skriv ut