Framside/Tenester til deg/Natur, miljø og friluftsliv/Motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark utanom bilveg.

All motorferdsel i utmark utanom bvilveg krev dispensasjon/løyve frå kommunen (gjeld ikkje politi-, ambulanse- og redningsteneste, drift av kraftforsyningsanlegg, offentelege post- og teletenester, nødvendig transport i jordbruk-, skogbruk- og reindriftsnæring, transport av jaktutbytte ved elg- og hjortejakt). For varetransport med snøscooter mellom bilveg og hytte, vedtransport mm. finst ei ordning for leigekøyring. For motorferdsel i verneområde gjeld eigne reglar i verneforskrift.

 • Målgruppe for tenesta

  • Alle som har behov for å ferdast med motorkjøretøy i utmark.
 • Slik får du tenesta

  • Skriftleg søknad til kommunen.
 • Søknadsfrist

  • Fortløpande handsaming av søknader.
 • Pris

  • Tenesta er gratis.
 • Kontakt

  • Lom kommune v/plan- og miljøvernrådgjevaren.
 • Kontakt e-post

  • sander.saelthun@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 61217333 / 47463218
 • Lovgrunnlag

  • Planføresegner til kommunedelplan for motorferdsel i Lom kommune - Lom kommunestyre 14.10.2003 med endring 28.04.2011.
  • Forskrift om start og landing med luftfarty og motorisert ferdsel på vassdrag, Lom kommune, Oppland - Lom kommunestyre 28.04.2011
  • For motorferdsel i verneområde gjeld reglane i verneforskrifta for området.
 • Rett til å klage

  • For klagehandsaming gjeld reglane i Plan- og bygnignslova.
  • Kommunestyret er klageinstans.
Tips ein ven Skriv ut