Skisse av varmesentral

Skisse av varmesentral

Nærvarmeanlegg på Loms vestside

Kommunestyret i Lom, sak 24/2013 godkjente i møte 20.06.2013 reguleringsplan for nærvarmeanlegg på Loms vestside. Jf. plan- og bygningslova § 12-12. Formålet med reguleringsplanen er å vurdere tomtealternativ og klargjere tomt for bygging og drift av varmesentral.

Sak med slutthandsaming og dei vedtekne dokumenta kan du lese ved å klikke på linkane under (PDF):

Saksutskrift, sak 24/2013

Notat til slutthandsaming

Melding om vedtak av reguleringsplan

Plandokument

Vedtaket kan påklagast innan tre veker frå kunngjeringsdato, jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klageinstans er Fylkesmannen i Oppland. Ei eventuell klage skal sendast skriftleg til Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom.

Tips ein ven Skriv ut