topnav left.png
topnav right.png
lom nasjonal.png
mainmenu left.png
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A
mainmenu right.png

Lom - ein del av nasjonalparkriket

Er du glad i natur og friluftsliv? Lom kommune ligg i ein region med store, verna naturområde og har mykje å tilby for den som er glad fjellturar, ski, jakt, fiske, riding, sykkel og andre friluftsaktivitetar. Ca. 60 % av Lom kommune er verna etter naturmangfoldlova og tre nasjonalparkar er innan rekkevidde – Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen nasjonalpark.

Langsiktige mål for Lom kommmune

Kommunen er sjølvsagt ein viktig aktør når det gjeld forvaltning av natur og miljøressursar. Langsiktige mål for miljø- og naturforvaltninga i Lom kommune er:

• Innarbeide miljø- og naturforvaltningsomsyn på alle felt i den kommunale planlegginga og verksemda.

• Langsiktig og god forvaltning av naturressursane: bruk - ikkje forbruk'

• Arbeide for eit reint naturmiljø for komande generasjonar og ta vare på naturressursane gjennom vern og balansert utnytting.

• Bevare det biologiske mangfaldet i kommunen, ved kartlegging og etablering av gode rutiner for å sikre nøkkelbiotopar for sårbare artar. • Arbeide for ei berekraftig utnytting av fiske- og viltressursane.

• Vera på vakt når det gjeld kommersiell utnytting av naturverdiar - arbeide for retningsliner som hindrar forsøpling, terrengslitasje og uroing av vilt og beitedyr.

• Stimulere til friluftslivsaktivitetar i pakt med naturen og norske friluftslivstradisjonar.

Lære meir?

I lista til venstre kan du m.a. lese litt om dei tre nasjonalparkane i Lom kommune, finne elektroniske turkast for Fossbergom (Lom nasjonalparklandsby) og Bøverdalen, lese om tilgjengelege badeplassar i Lom eller lære meir om Klimaparken og istunnelen.  • Tips ein ven