Nydyrking

Kommunen skal godkjenne nydyrkingsplanen.

Dette gjeld følgjande arbeid:
- opparbeiding frå udyrka til fulldyrka mark,
- opparbeiding frå udyrka mark til overflatedyrka mark og
- opparbeidinga av jordbruksareal som har lege unytta i over 30 år til overflatedyrka eller fulldyrka mark

Arbeid som ikkje treng løyve:
- rydding av beiteareal, så lenge arealet ikkje blir sletta slik at det er mogeleg med maskinell hausting,
- fulldyrke areal som alt er overflatedyrka.
 • Målgruppe for tenesta

  • Grunneigar
 • Slik får du tenesta

  • Søknadsskjema om godkjenning av plan for nydyrking får du i kommunen. Søknaden sendast til kommunen med vedlagt kartkopi. Behandlinga er administrativ. Jordbruksansvarleg og miljøansvarleg har normalt synfaring på nydyrkingsarealet.
 • Kontakt

  • Jordbrukssjef Silke hansen
 • Kontakt e-post

 • Kontakt telefon

  • 61 21 73 34
0 0

Landbruk

Midtgard
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
Telefax: 61 21 73 01
post@lom.kommune.no

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932