Plankart frisvollskogen

Plankart frisvollskogen

Offentleg ettersyn av framlegg til reguleringsplan for Frisvollskogen 3, Garmo

Lom formannskap gjorde i møte 30.06.2015, sak 43/2015, vedtak om å legge framlegg til reguleringsplan for Frisvollskogen 3 ut til offentleg ettersyn. Uttaler og merknader til planframlegget kan sendast til Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 LOM, eller på e-post til post@lom.kommune.no. Frist for å koma med uttaler til planforslaget er sett til 31.08.2015. 

Høyringsdokumenta omfattar høyringsbrev, plankart i målestokk 1:1000, planhefte med konsekvensutgreiing, risiko- og sårbarheitsanalyse samt planføresegner. I tillegg er det lagt ved utskrift av behandling i Lom formannskap 30.06.2015 og notat frå forslagstillar med gjennomgang av uttaler som kom inn i samband med oppstartsvarselet.

Planhefte med plankart og planføresegner, og utskrift av saksprotokollen i kommunestyret kan du lese ved å klikke på lenkene under (PDF):

Tips ein ven Skriv ut