Framside/Planar/Arealplanar under arbeid
Plankart Bjønnskardet

Plankart Bjønnskardet

Offentleg ettersyn – detaljreguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde

Formannskapa i Vågå og Lom har hhv. i møte 19.05.2015 sak 31/15 og 09.06.2015 sak 32/15 med heimel i plan- og bygningslova §§12-10 og 12-11 lagt ut til offentleg ettersyn og på høyring detaljreguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde. 

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å leggje til rette for fritidsbustader. 

Frist for uttale er 20. august 2015. 

Høyring

Planforslaget opnar for 30 fritidstomter i området Bjønnskardet/Måne nord for Tesse. Planområdet på ca. 146 dekar ligg i all hovudsak i Vågå, men del av tilkomstvegen ligg i Lom. 
Planområdet omfattar tomtene gnr/bnr 193/1 og 196/1 i Vågå, samt teigar i Vågå som høyrer til bruka gnr/bnr 7/1 og 6, 10/1, 14/1, 15/1 og 18/1 i Lom. 

Planmaterialet er tilgjengeleg i servicetorga på kommunehusa i Vågå og Lom og på heimesidene www.vaga.kommune.no  og www.lom.kommune.no. 

Høyringsuttale skal sendast til både Vågå og Lom kommunar. 

Til Vågå kommune per e-post til: postmottak@vaga.kommune.no, eller per post til adresse Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå. 

Til Lom kommune per e-post til: post@lom.kommune.no, eller per post til adresse: Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom.

 

Plandokument Bjønnskardet

Plankart reguleringsplan Bjønnskardet

Reguleringsføresegner Bjønnskardet

Utskrift av møtebok formannskapet i Lom

Utskrift av møtebok formannskapet i Vågå

 

Tips ein ven Skriv ut