Framside/Tenester til deg/Næringsliv/Landbruk/Jord og beite

Omdisponering av jord

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon (eks. våningshus nr. 2, grustak, skog, jultre). Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje blir eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Det kan gjevast dispensasjon i særlege høve. Løyve til omdisponering fell bort dersom arbeidet med å nytte jorda til nytt føremål ikkje er sett iverk innan tre år.

 • Målgruppe for tenesta

  • Eigar av landbrukseigedom.
 • Kontakt

  • Silke Hansen
 • Kontakt e-post

  • silke.hansen@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 905 75 253
Tips ein ven Skriv ut