Framside/Tenester til deg/Omsorgstenester

Omsorgstenester

Pleie- og omsorgsavdelinga finn du på og i området rundt Lom helseheim. Dersom du ikkje er kjend i Lom sentrum, går det fram på kartutsnittet under kvar du finn oss.

Adresse:  Krokamyrvegen 18, 2686 Lom.

Telefon:  61 21 72 25.

Galleri

Gravemaskn

Velkomen til pleie og omsorg

Mål og perspektiv for pleie og omsorgstenestene
Vi har som mål at tilboda våre skal vera fleksible, differensierte, og ha god kvalitet, tilpassa den enkelte brukar og dei næraste pårørande. Tenestene skal fungere som ein heilskap, og tilgjengelege ressursar skal nyttast mest mogleg effektivt.

Mål for heimebasert omsorg
Målet er å gje individuelt tilpassa tenester etter behov, uansett alder, diagnose eller bustad i Lom.

Mål for institusjonsbasert omsorg
Målet er å ivareta behova for omsorg, tryggleik og trivsel for den einskilde.

Vi kan hjelpe deg

Kommunalsjef:  Bjørn Bakke, telefon 90 94 73 00.
Pleie- og omsorgssjef:  Oda Evy Øyen, telefon 94 15 37 93. 
Institusjonstenestene:  Elin Jeanette Ulen, telefon 40 43 79 41.
Heimetenestene:  Torbjørg Graffer Myrhaug, telefon 97 50 68 60.
Sjukeheimslege:  Merete Byre-Haakensen, telefon 94 88 96 03 (tysdag og fredag).
Miljøarbeidartenestene:  Ann-Mette Fjeld Hoft, telefon 47 45 32 41.
Kjøken:  Torø Vaagaasarøygard, telefon 90 72 01 83.
Aktivitør:  Jorun Sperstad-Fjeld, telefon 47 61 15 57.
ArbeidssenterAnne-Lise Marstein, telefon 94 83 89 25.
Merkantilt personale:
- Marianne Randen, telefon 48 16 55 25.
- Knut Arne Olstad, telefon 48 16 55 26.
Vaktmeister:  Norvald Hellekveen, telefon 48 25 20 31.

Tildelingskontoret Lom og Skjåk

Tildelingskontoret Lom og Skjåk tek i mot og handsamar søknader om pleie- og omsorgstenestar. Tildeling skjer etter individuell kartlegging og tverrfagleg vurdering. 

Tildelingskontoret for Lom og Skjåk har ope for publikum kvar måndag, tysdag og torsdag. Tildelingskontoret held til i Skjåk, men reiser til Lom etter behov - då oftast tysdagar.

Kontoret brukar onsdag og fredag til sakshandsaming.

Tildelingskontoret Lom og Skjåk, mobiltelefon 90 56 22 91.

Søknadskjema finn du HER.

Tips ein ven Skriv ut