Framside/Politikk/Råd og utval
Landsbyrådet 2016

Landsbyrådet

07. juli 2016

Her kan du sjå kven som er medlemmar av Landsbyrådet i Lom i 2016. 
Landsbyrådet er ein pådrivar for å utvikle Lom som nasjonalparklandsby og nasjonalparkkommune, og har møte omkring 3-4 gonger i året. 
Rådet har eksistert sidan 2008 og er eit positivt samarbeidsforum der det er lov å kome med nye idear!
Alle innbyggjarar i Lom har møte- og talerett, men berre medlemmane har stemmerett. 
Formannskapet fungerer som styringsgruppe når det skal gjerast vedtak. 
 

Lom brukarråd 2017

Brukarråd for helse- og omsorgstenestane i Lom kommune

03. november 2014

Kommunestyret i Lom har i møte 18.04.2013 gjort vedtak om oppretting av brukarråd.

Brukarrådet sitt mandat er å:

  • Vera rådgjevingsorgan for leiinga i Pleie- og omsorg og Helse- og velferd.
  • Vera høyringsinstans i saker som har innverknad for eller direkte vedkjem brukarane.
  • Ta i vare brukarmedverknad og påverknad.
  • Medverka til at planlagde velferds- og trivselstiltak vert realiserte.
  • Medverka til god kvalitet i pleie- og omsorgstenestene.

Brukarrådet har ikkje mandat til å medverka i enkeltsaker eller handsama saker som omhandlar enkeltpersonar.

Brukarrådet har ikkje mandat til å opptre som ombod eller part i einskildsakar.

Kommunalt råd for funksjonhemma

29. juli 2014
Faste medlemmar Personlege varamedlemmar
Faste medlemmar og vararepresentantar
Regina Olavsdotter Bø Everlyn Øverli
Liv marie larsen Skjelden Unn Tove Onsum Berg
Tor Arne Sandviken Torbjørg Graffer Myrhaug
Karin Sveine Johanne Hellebergshaugen
Alf Tore Sørhage, Hørsellaget Sigmund Bråtet
Ruth Synstnes, LHL ingen

Informasjon frå regjeringa om råd for funskjonshemma.

ungdomsraad[2]

Ungdomsrådet

13. oktober 2009

Lom kommune skal arbeide for å sikre eit variert kulturtilbod. Vi skal ta vare på det kulturelle særpreget, men samstundes vera opne for kulturytringar og impulsar frå andre.