Lom samfunnshus 2010

Lom samfunnshus 2010

Ynske om nært samarbeid med brukargrupper i planprosessen

Referansegruppe for fleirbrukshall

Skisseprosjektet for fleirbrukshall har lege ute til open høyring.
I tida framover sommaren og hausten vil førprosjektet utarbeidast. Det er viktig for Lom kommune å få så nært samarbeid som mogleg med aktuelle brukargrupper i denne prosessen. Difor blir det no oppretta ei referansegruppe samansett med ein representant frå kvart hovudfelt av brukargrupper. Det er framleis mogleg å koma med innspel i planprosessen, anten gjennom referansegruppa eller direkte til prosjektgruppa i kommunen.
Så snart referansegruppa er klar vil det bli offentleggjort kven som utgjer gruppa.
Tips ein ven Skriv ut